Június 21.-i istentisztelet

Kedves testvéreink, barátaink!

Vasárnap, június 21.-től újból megengedett a benti istentiszteletek tartása, az alábbi feltételek mellett:
– a maszk viselése kötelező
– belépés előtt a kéz fertőtlenítése kötelező
– tilos a léguti fertőzés tüneteit mutató személyek belépése az istentiszteleti terembe
– két személy között legkevesebb 2 m távolságot kell tartani. Ennek érdekében kérjük, hogy csak minden második padot foglaljunk el.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a román adventista imaház termében, délelőtt 10.-től kezdődő alkalmunkra (Independentei u. 19) !

Megosztás

Hirdetés – Pünkösdi összejövetel

Kedves testvérek, barátok!

Ha az Úr akarja és élünk, május 31-én Pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor az adventista román imaház (Independentei 19 sz.) udvarán szabadtéri úrvacsorai istentiszteletet tartunk.

Kérjük a következő rendeletek betartását:
1. Az udvar bejáratánál használjunk kézfertőtlenítőt.
2. A maszk viselése nem kötelező, de ajánlott.
3. Tartsuk be a 2 m biztonsági távolságot. Egymás üdvözlését most ne kézfogással, öleléssel, puszival tegyük, hanem széles mosollyal és áldáskívánással.
4. Akik meg vannak fázva, esetleg hőemelkedésük van, kérjük most maradjanak otthon a többiek érdekében.
5. A bejáratnál vegyük figyelembe a szervezők útbaigazítását.
6. Legyen nálunk Hit Hangjai énekeskönyv.

Imádkozzunk, Isten adjon jó időt!
A találkozás reményében, Boros Róbert lp.

Megosztás

Hirdetés

Szeretettel a Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet tagjainak, hozzátartozóinak és kedves barátainknak!

Értesítünk benneteket, hogy a vezetőség döntése alapján, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a május 24-i istentiszteletet csak interneten közvetítjük.

Remélhetőleg a május 31-i Pünkösdvasárnapi és úrvacsorai istentiszteletünket már megtarthatjuk 11 órai kezdettel. Természetesen az aktuális kormányrendeleti szabályok értelmében szabadtérben, betartva a 2 m. távolságot, a román Adventista imaház udvarán. Imádkozzunk, hogy Isten tegye lehetővé ezt.  

Tisztelettel és szeretettel, Boros Róbert lp.

Megosztás

Hirdetés

Kedves temesvári baptista testvérek!

Az érvénybe lépő sürgősségi kormányrendelet értelmében, sajnálattal közlöm veletek, hogy gyülekezeti istentiszteleteinket meghatározatlan ideig felfüggesztjük.

Bátorítalak, hogy:
– maradj otthon,
– gyakoroljuk az egyéni és családi áhítatokat, Bibliaolvasást, imádkozást, éneklést, mert az istentisztelet nincs a templom falai közé szorítva.
– kövessünk online istentiszteleteket,
– érdeklődjünk egymás hogyléte felől, bátorítsuk egymást,
– ha valakinek segítségre van szüksége, kérem szóljon a lelkipásztornak vagy bármelyik vezető testvérnek,
– legyünk reménységgel teljesek!

Szeretettel gondolok rátok, Boros Róbert lp.

Megosztás

Köszönetnyilvánítás

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet közössége köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy a 2019-es évben hozzájárult a hangtechnikai eszközök beszerzéséhez az újjáépitett imaterem kihangositásához.

A támogatást ezúton is köszönjük!
Megosztás

Halloween keresztyén szemmel

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!
Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték.
Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31.-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. – A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.

Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.
Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése” érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét mindenszentek ünnepének nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította.
(Mindenszentek – all hallows. Az azt megelőző este pedig az „all hallows evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween.)
A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.

Amerikában a Halloween-t ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák…
A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.
Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve.

Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre” gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik.

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.

Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól.

A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek. A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A legkevesebb, amit a Halloween-ről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.

A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák ’az utolsó időkben’ mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen.
Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba: Ha bemégy arra a földre…, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat… (5Móz 18,9) Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10).
Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20).
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat – adott esetben még hívő testvéreinket is – az ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe. (A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse).

Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez!

Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér). Átvéve a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének oldaláról, szíves engedelmükkel.

Megosztás

A feltámadás hatásai

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. (1Kor 15:17)

Biztos hallottuk már azoknak az embereknek a megjegyzését, akik úgy védték a feltámadás lehetetlenségét, hogy nem jött még onnan vissza senki – mármint a halálból. Vajon, biztos, hogy nem?

A Biblia egy kincsesbánya. Ha kitartással keresünk, nagyszerű és lelkesítő drágagyöngyöket találunk benne. Íme 10 érték, amit Krisztus feltámadásának köszönhetünk.

 1. Olyan Megváltónk van, aki többé nem hal meg – „Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta” – Róm 6:9
 2. Megtérésünk lehetősége – „A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek.” ApCsel 5: 30-31
 3. Az új élet kibontakozása – „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.”
 1. A bűnbocsánat valósága- „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.” 1Kor 15:17
 1. A Szentlélek ajándéka – „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” ApCsel 2: 32-33
 1. Végleges felmentés minden vád alól – „Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.” Róm 8: 34
 1. Jézussal személyes közösség és védelem – „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28: 20
 1. Az eljövendő igazságszolgáltatás bizonyossága – „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” ApCsel 17:31
 1. Megmenekülés Isten haragjától (pokol) – „és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” 1Thessz 1: 10
 1. A mi feltámadásunk a halálból – „Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.” 2Kor 4: 14, Róm 6:4, 1Kor 6:14

Kérlek engedd, kedves olvasó, hogy Isten szava megérintsen ezen az ünnepen. Az első feltámadás azt üzeni, hogy lesz második is. Többé nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Az élet fénye legyőzte a halál sötétjét. Hidd el! Fogadd el! Bízd rá magad!

Megosztás

Oszlop Isten templomában

Gal 2:9 És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez.

Jel 3:12 Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

Az igehirdetés célja az hogy:

legyünk oszlopos tagjai a gyülekezetnek,

– ismerjük fel megbízatásunk és teljesítsük azt, és

– egy napon legyünk oszlopok Isten mennyei templomában!

Sok kérdés tevődik fel, önvizsgálati kérdések, válaszoljunk !

Az oszloppal sűrűn találkozunk a Bibliában, csaknem 151-szer van írva róla, különösen az Ó Szövetségben, 146-szor fordul elő.

Milyen céllal építettek, vagy állítottak oszlopot?

– olvasunk felhő oszlopról, tűz oszlopról, ezeket Isten állította, így vezette népét,

– olvasunk emlék oszlopról, ezeket különböző személyek állították, emlékeztetőül egy eseményre, vagy saját magukra,

– olvasunk tartó oszlopokról, például a Sámson történetében,

– olyan oszlopról pedig amelynek semmi célja ne legyen, csak önmagáért legyen, nem olvasunk.

Ha megfigyeljük, Isten mindenkit oszloppá akar tenni, “aki győz”, és mindenki kell győzzön! Tehát mindenki oszlop lesz aki győz.

Az oszlop nem egy passzív jelenlétre utal, hanem egy jelkép, úgy mint Jakab, Kéfás és János voltak, akikről a galata levélben olvastunk, úgy tekintettek rájuk … , alapos tagjai voltak a gyülekezetnek,

Hiszem azt, hogy sok más oszlopos tag volt még ott.

Mikor az üldöztetés támadt, sokan elszéledtek, de tovább folytatták munkájukat, hirdették az evangéliumot bárhova mentek, szerintem ők is oszlopok voltak a maguk helyén. Nem voltak apostolok, de személyes evangelizációt végeztek.

Nem minden oszlop látszik, vannak rejtett oszlopok is csak akkor találod meg őket ha keresed, de akkor amikor szükség van rájuk, akkor kitűnnek, ott vannak.

Tehát nemcsak azok oszlopok akik látszanak, akik vezetők, akik elől járnak, azok is oszlopok akik rejtve hordják a terhet, pl. ha adakozni kell, ha javításokat kell elvégezni, ott vannak ők, ha takarítani kell, ha főzni kell egy rendezvényre, ha villanyszerelést kell végezni, ott vannak ők, és sorolhatnánk tovább.

Azok is oszlopok a maguk helyén, akik bizonyságot tesznek, tanúskodnak Jézus Krisztusról a személyes evangelizációban, és ez is nagyon fontos!

Milyen jó az, milyen biztonságot ad az, ha ember kell, van aki oda álljon és végezze a tennivalót.

Vagy te egy ilyen ember a gyülekezetben?

Milyen megbízatásod van az Úrtól?

És tudod ezt alázatosan végezni?

Nézzük meg az oszlop feladatait, először is:

 1. Az oszlop terhet kellett tartson,

– emlékezzünk: Sámson élete végén, a két oszlopot mozgatta meg, amelyek az épületet tartották és összedőlt az épület, – ez az oszlop elsődleges célja, terhet tartani, terhet hordozni, de lelki értelemben is igaz ez,

– Jakab, Kéfás és János vitték a terhet a jeruzsálemi gyülekezetben, a többiekkel együtt,

– Istennek szüksége van a gyülekezetben emberekre, férfiakra és nőkre, fiatalokra és idősekre, akik hordozzák a terhet,

– nemcsak hallgatók, nemcsak fogyasztók kell legyenek a tagok, hanem teher tartók, teher hordozók.

– ha mindenki, másvalakire vár, nem lesz előhaladás,

– de az is igaz ha valaki terhet hordoz, tesz valamit, ezért néha kritika is éri, mert néha akad olyan is, aki nem tesz semmit csak bírálja azt aki tesz,

Te milyen tag vagy? Aki terhet hordozol, vagy aki kritizálsz?

Lehet rád számítani?

Isten számíthat rád az emberek megmentésében?

Az aki dolgozik, tévedhet, hibázhat, ezt lehet kritizálni, vagy lehet építő módon helyre igazítani.

Te hogy teszel?

 1. Az oszlop csendben rendíthetetlenül áll a neki rendelt helyen,

– egy nagyon fontos jellemzője az oszlopnak, nem lehet ide-oda tolni, megbízatása van, attól aki oda állította, és végzi feladatát.

Ilyen vagy te?

Vagy ide-oda fújj a szél, a tanítások szele, vagy az emberek véleménye?

Ki állított oda ahol vagy, felismerted?

 1. Az oszlop függőleges kapcsolatot tart,

– az oszlopnak fontos célja van, összeköti a lentit a fentivel, lelki értelemben a földi embert kapcsolatba hozza Istennel.

Te általad valaki közelebb jutott Istenhez, valaki megismerte Istent rajtad keresztül?

Közel vagy te az emberekhez és Istenhez?

 1. Az oszlop jelenléte biztonságot ad,

– ha látod nyugodt vagy, nem fog rád omolni a tető, a balkon,

A te jelenléted ahol vagy, mit sugall az embereknek?

Amikor téged látnak, tudják azt, hogy jó helyen vannak, mert ott vagy te is?

Végül is nem te vagy a fontos, felismerik az emberek, hogy Isten ott van veled, Ő a fontos?

 1. Az oszlop lehet emlékoszlop is, valamire emlékeztet, vagy valakire mutat,

Voltak akik maguknak állítottak emlékoszlopot, (Absolon), máskor az oszlop egy eseményre kellett emlékeztesse az egyént, vagy a népet,

A hívő ember feladata: Istenre mutatni, felfelé mutatni, Jézus Krisztust bemutatni az embereknek!

Te kire mutatsz?

Mit jegyeznek meg az emberek miután melletted elmentek, melletted éltek, veled találkoztak?

Mondják: ez Istennek szent embere?

Vagy azt mondják: ez is komolytalan? Csak látszat hívő? Csak beszél?

És miattad, azt mondják: minden hívő ilyen?

Az oszlopok sorsa érdekes:

 1. Néha észre sem veszik őket, elmennek mellettük, meg sem látják őket. De ők állnak rendíthetetlenül.

– mondtam néha, mert a hívő ember nem maradhat észrevétlen, nem simulhat bele, nem olvadhat bele a világba, láthatóvá kell legyen,

Tudsz ilyen hívő ember lenni?

Végezni feladatod amikor szándékosan nem vesznek észre?

Teszed feladatod, és nem vársz elismerést, nem vársz tapsot az emberektől?

– és te sem embereknek adod a dicsőséget?

 1. Az oszlopnak támaszkodnak,

– néha milyen jó, hogy van kire támaszkodni, valakitől megerősítést nyerni,

Vagy egy ilyen személy, aki másokat megerősítesz?

– lehet néha egy szó is elég, egy bátorítás,

– máskor időt, erőt igénybe vevő tettek kellenek, de te oszlop vagy,

 1. Máskor útban vannak az oszlopok,

olyan helyen vannak ahol nem szeretnénk őket látni, ki kell kerülni őket.

Néha olyat tesznek, néha olyat mondanak ami nem tetszik nekünk, utunkban vannak.

Éppen ezért néha belerúgnak, de az oszlop áll rendíthetetlenül, mert megbízatását nem attól kapta akinek útjában van.

Ismerek olyan hívő embert akit sokszor félre tettek, mintha belerúgtak volna, de ő megállt és az idő folyamán Isten igazolt mellette.

Te milyen oszlop vagy? Vállalod ezt a kellemetlen megbízatást?

A próféták is ilyen emberek voltak, Isten szavát hirdették, és sokszor nem tetszett a hallgatóknak.

Ma is vannak ilyen igehirdetők, aki nem emberek tetszését keresik, a tiszta igét hirdetik, a bűn ellen beszélnek, és ezért nem mindenkinek tetszenek.

 1. Az oszlop akkor is áll mikor feleslegesnek látszik,

aki oszlop azt a kitartás jellemzi, sok eseménynek tanúja, de nem rendül meg, tudja mi a célja, miért van ott, és akkor mikor szükség van rá teszi feladatát.

Vagy te egy ilyen oszlop, aki tudod milyen megbízatást kaptál, és teszed azt?

Egy néhány oszlop az igéből:

Gal 2,9

 • Jakab, Kéfás és János oszlopok voltak,

  • megbízható személyek voltak

  • hordozták a terheket, nem inogtak meg,

  • Isten eszközei voltak

 • Lót is oszlop lehetett volna,

Isten haragjának zúdulását akadályozhatta volna meg ( ha lett volna még 9 társa, de viselkedése miatt vejei sem hittek neki, ha azok hittek volna, mások is lettek volna, és lettek volna tízen is)

Mi hány ember megtérését szalasztottuk el?

 • Szárdíszi hívők:

Jel 3:4 De van néhány neved Szárdíszbán, azok, akik nem szennyezték be ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók rá.

– ezekre Isten feladatot is bíz: erősítsd meg a többieket.

Vagy te ilyen oszlop a gyülekezetben?

Aki nem a tömeggel haladsz, nem szennyezed be ruhádat?

Az oszlopnak üzenete van!

Mit olvasnak rólunk az emberek?

 1. Isten nevét?

 2. Isten városának nevét, a hova tartozás helyét?

 3. Krisztus új nevét? Ezt Krisztus írja rád, ezt nem lehet mint egy jelmezt felölteni,

Mit a titka hogy ezt beteljesítsd?

Az oszlopnak van látható része, és egy láthatatlan része, a fundáció, az alap, ez ad neki tartást,

Mi lehet az én és a te fundamentumod?

Az ami nem “látszik” de tartást ad?

Az Istennel való személyes kapcsolat, a titkos kamra, az ige olvasása, elmélkedés rajta és a gyönyörködés benne, az imádkozás!

“Aki győz”… mondta az Úr Jézus, János apostol pedig megmagyarázza: “és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”

Nem az oszlop voltunkért győzünk, hanem a hitünk által győzünk, mert úgy élek mint aki hiszek.

Segítsen az Úr erre bennünket!

Megosztás