Örök élet? Ez valóság?

Erre a kérdésre minden ember szeretné ismerni a pontos választ. És ezt a választ nem is olyan nehéz felfedezni.

A Biblia világosan beszél erről, azt mondja, hogy Isten a teremtéskor az ember szívébe helyezte az örökkévalóság gondolatát is (Préd 3,11 ). Éppen ezért minden ember érzi azt, hogy van tovább a halál után.

Ez a tudat minden népcsoportban ott van, megtaláljuk ezt hitükben, kultúrájukban, szokásaikban.

Csak a modern ember nyomja el a tudatában ezt, de biztos céllal. Ha van élet a halál után, akkor lesz találkozás azzal aki ezt elrendelte, akkor lesz számadás a földi életért, lesz ítélet.

Tehát készülni kellene erre, úgy kellene élnie, hogy elkerülje az ítéletet, ezt pedig nem akarja.

Nem akar tudni, vagy gondolni rá, mert ha ezt elfogadja, a lelkiismerete is figyelmezteti, vádolja cselekedetei miatt, és hogy ezt elnémítsa kezdi tagadni az egészet. Ha nincs élet a halál után, nem lesz ítélet, nem lesz számadás a tettekért, lehet élni akárhogy.

Ezt a tudatot el lehet nyomni egy egész életen át, de szembe kell vele nézni az élet végén, vagy olyan pillanatokban, mikor az ember halálközelbe kerül, és az egész élete lepereg előtte. Akkor minden ember tudja, vagy tudomásul veszi: van tovább is, van élet a halál után, de sokszor már késő, nem lehet változtatni, eldőlt a sorsa örökre.

Az élet folyamán még van idő, lehetőség változtatni, az örökkévaló sors felől.

A Biblia leírja egy ember kérdését: “Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”  és megadja az egyszerű de biztos választ: “Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”

Elfogadni és hinni amit a Biblia mond, azt ami mélyen a szívedbe, elmédbe van írva, nagy bölcsesség.

A Biblia leírja: van örök élet, lesz számadás, lesz megjutalmazás, vagy örök büntetés, mert Isten nem gonoszságra, bűnre teremtette az embert, de az ember választott, és célt tévesztett.

Mégis Isten felkínál egy lehetőséget, megoldást:

– felhagyni a bűnnel, vagyis megtérni Istenhez,

– beismerni a bűnt, és elfogadni az általa küldött helyettes áldozatot, Jézus Krisztust, mint személyes megváltót.

Aki ezt megteszi, és nyilvánosan is megvallja, megtapasztalja Isten újjáteremtő munkáját, új természetet nyer, más ember lesz, nem szereti, nem és nem kívánja már a bűnt.

Ez nem csupán elmélet, ezt minden igaz keresztyén megtapasztalta, te is részese lehetsz. Ha kérdéseid vannak, keress meg egy olyan keresztyént, aki már megtapasztalta ezt, és segíteni fog neked is.

Csak egy nagy kérdőjel van: akarod-e?

Megosztás

Miért van szükséged Jézus Krisztusra?

Miért van szükséged Jézusra?

Honnan tudhatom meg, hogy feltétlen Jézus Krisztusra van szükségem?

Csak Jézus Krisztus bocsáthatja meg a bűnöket, a szentek nem segíthetnek?

A tisztító tűzben nem tisztulhatok meg?

És még több hasonló kérdést tesznek fel az emberek. A válasz is sokféle lehet, de a helyes, minden kritikát kiálló választ a Biblia adja meg.

Miért? Mert a Biblia Isten beszédét tartalmazza, amelyet az emberhez intéz. Ez az a beszéd amely az embert a maga valóságában mutatja be, bűneivel, Isten elleni lázadásával együtt, de Istent is bemutatja, igazságosságát és kegyelmességét is, és a szabadulás egyetlen lehetőségét is feltárja.

Miért van tehát szükséged Jézus Krisztusra?

1. Mert bűnös vagy, örökölted a bűnt, és cselekedted azt.

Ádámban te is ott voltál amikor vétkezett, és a sok bűnről, rosszról amit tettél egész életed alatt ne is beszéljünk.  A bűnnek zsoldja, fizetsége pedig a halál, a testi és örök halál. Ez utóbbi nem megsemmisülés, hanem egy olyan lét, ahol Istentől elválasztva lesz a bűnös, a kín és a gyötrelem helyén.

2. Szükséged van Jézus Krisztusra mert Isten igazságos.

Ha pedig igazságos, akkor bűneidért meg kell büntessen, téged, vagy valaki mást, aki magára vállalja a te bűneidet. És Jézus Krisztus az aki ezt megtette helyetted. Így te mentesülhetsz bűneid büntetése alól.

3. Szükséged van Jézus Krisztusra mert Isten kegyelmes is.

Isten a Bibliában határozottan kijelenti, hogy nincs más közbenjáró, nincs más helyettes áldozat a bűnért akit elfogadhat, csak Jézus Krisztus.

Isten kegyelme az hogy Őt elküldte e földre, majd sújtotta bűneid büntetésével, a te tennivalód az hogy elfogadd ezt a kegyelmi ajándékot.

Nem segíthetnek rajtad sem a szentek, sem Szűz Mária, ők is kegyelemre szorult bűnös emberek voltak, még a saját bűneiket sem tudták lefizetni. Ők is kellett volna fizessenek a bűnért. Az ő bűneiket is Jézus Krisztus fizette le.

Csak Jézus Krisztus az aki nem kellett a saját bűnei miatt fizessen, így fizethetett a te helyedben.

Ezért van feltétlen szükséged Jézus Krisztusra.

Ő halt meg a te bűneidért, és ha ezt elfogadod, felhagysz a bűnözéssel, vagyis megtérsz, a magad felett való jogot teljesen átadod neki, fel vagy mentve Isten előtt a bűn alól, sőt Isten kedvesen fogad, mint azt aki Fiának áldozatát elfogadta.

Isten a fiának fogad el, ha hiszel benne, ez pedig a kegyelem legnagyobb mértéke amelyre senki ember nem volt és nem lesz érdemes.

Sokan tekintenek másként Jézus Krisztusra, például mint egy jó barátra, akivel szembe sok mindent megengedhetnek maguknak, vagy úgy mint aki eszköz lehet a lelkiismeret megnyugtatására, a múlt elfelejtésére.

Sokan úgy gondolják, ők rendelkeznek vele, ők mondják meg hova üljön, hol legyen a trónja, mit tegyen, pedig Ő az Isten, Neki adatott minden hatalom mennyen és földön, Ő az aki az Atya Istennel együtt ül a trónon, aki előtt a mennyei hatalmasságok is térdre borulnak.

És akkor ki vagy te földi bűnös ember, hogy rendelkezni akarsz vele? Hogy te akarod megállapítani a szabályokat, mit tegyen, vagy hogy tegyen Ő? Te el kell fogadd az Isten által megállapított szabályokat.

Ha akarod bűneid bocsánatát, a múlt rendezését, ha akarsz örök életet, ha a jövődet akarod biztosítani, Jézus Krisztusra van szükséged, de úgy mint Isten Fiára, aki magára vette bűneidet, elszenvedte helyetted a büntetést, és most Ő akar Úr lenni életed felett.

Keresd ezért az Ő akaratát, olvasd a Bibliát, az Ő beszédét, ahol megtalálod Őt, és teljes szívvel engedelmeskedj neki.

Megosztás

Advent és Karácsony

A keresztyén világ adventet ünnepel, készül a karácsony megünneplésére.

A világnak az advent csak karácsonyra való készülődés, takarítás, bevásárlások, sütés főzés, aztán a karácsony az ajándékok, evés, ivás alkalma.

Ha nem lenne a sok jó falat, az ajándékok, a karácsonyfa, nem is lenne az ünnep.

Mond nálad mi adja meg az ünnep színét, lényegét?

Mit jelent az advent, és karácsony?

Akinek csak ezek, a felsoroltak, adják meg az ünnep hangulatát, varázsát, nem igazi az ünneplése, csak keresztyén köntösbe öltöztetett pogány, bálvány isteneknek szentelt ünneplés.

Nem baj, nem bűn az ünneplés, a megemlékezés, de hogyan kell ünnepeljünk?

Nézzünk meg néhány személyt hogyan várta és ünnepelte az Úr Jézus születését, és közben vizsgáljuk meg mi hogyan ünnepelünk:

1.- József és Mária,

a) Máté 1,24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

Luk 1,38 Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Itt az Isten iránti engedelmesség nyilvánul meg.

Hogyan nyilvánul meg ma ez az engedelmesség?

A jó válasz érdekében csak egy segédkérdés: komolyan veszed te azt amit Isten a Bibliában kijelent, parancsol?

b) Luk 1,46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

Luk 1,47 És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

Ebből az tűnik ki, hogy Mária magasztalva, és örömmel, ujjongva engedelmeskedett. Meglátszik-e ma Isten népén, rajtad, az ujjongó öröm,… ?

Tudsz-e örvendeni, hogy az Úr Jézus érted jött le, és megváltott?

Látják-e azt az emberek hogy jó Isten gyermekének lenni,

2.- Zakariás és Erzsébet

Luk 1,6 És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

Ma sokan nem törődtek Istennel, az igazsággal, feddhetetlenséggel, így volt ez régen is de Zakariás és Erzsébet igazak és fedhetetlenek voltak.

Jellemez -e téged az igazság? a feddhetetlenség?

Meg vagy-e igazulva Jézus Krisztusban? …és jársz-e az igazság szerint?

3.- Simeon és Anna,

Luk 2,25 És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.

Figyeld meg: igaz, istenfélő, várta a Mesiást, Szentlélek volt rajta.

Várod-e te az Úr Jézus visszajövetelét,

A Szentlélek benned lakik, ő vezet, irányít?

Luk 2,36 És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből …

Luk 2,37 …nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.

Anna szüntelen Isten jelenlétében, élt és aktívan, szolgálva várta,

Isten jelenléte jellemezi életed?

Aktívan, szolgálva várod őt?

4.- A pásztorok

Luk 2,15 És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.

A pásztorok hittel fogadták a hírt, érdekelte őket, elmentek hogy megértsék mindazt ami történt.

Akkor amikor Isten szól, meghallod-e hittel fogadod?

5. Egy egész tömeg, – a nép, akik hallottak róla

a pásztorok szavára elcsodálkoztak, Lk 2,18

Anna beszédére nem olvasunk semmi reakcióról, Lk 2,38

Tehát elcsodálkoztak, vagy közömbösek maradtak.

lehet így is viszonyulni Istenhez, lehet így is várni az Úr Jézus visszajövetelét.

Te hogyan ünnepelsz?

Lehet úgy mint a felsorolt személyek,

engedelmességben Isten iránt,

magasztalva, és örömmel, ujjongva.

igazan és fedhetetlenül

istenfélelemben,

várva az Úr Jézus visszajövetelét,

a Szentlélek vezetése alatt, vele betelve.

Mert van mit ünnepelni, az Úr Jézus földre jött, hogy nékünk életünk legyen, és bővelkedjünk

Ez ünnepnek az is üzenete: lehet tisztán, helyesen élni és ünnepelni, abban az időben is lehetett, és úgy kell ma is élni:

Fil 2,15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

 

Megosztás

Közösségépítő hétvége a Bánságban

lejegyezte: Boros Emilia

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet negyedik alkalommal szervezett közösségépítő, hitmélyítő hétvégét 2018 szeptemberében. Erre az alkalomra a Precept Ministries International Surduc-i tó partján levő konferencia központjában került sor, ahol a közösséget verőfényes napsütés, színpompás őszi táj, gazdagon megterített asztal várta.

,,Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé”-ezzel az Igével, Jézus szavaival köszöntötte az egybegyűlteket Boros Róbert lelkipásztor, majd arra bátorított mindenkit, hogy ezen a ,,csendes hétvégén” próbáljon mindenki Istenre és egymásra figyelni, feltöltődni, lelkiekben gazdagodni.

A másfél nap alatt kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak egyaránt lehetőségük volt hosszú sétákat tenni a tóparton, vízibiciklizni, beszélgetni, röplabdázni, játszani, de természetesen a közösséget érintő gyakorlati kérdéseket is megbeszélték, egymást bátorítva, segítve.

A hétvége témája a Lelki növekedés volt, de olyan kérdések megbeszélésére is sor került, mint a keresztyén élet gyakorlati megnyilvánulásai, gyereknevelés, közösségi oldalak használata, napi csendesség, megbocsátás, korrupció. Nagy hangsúlyt fektettek a közös éneklésre, imádkozásra, egymás mélyebb megismerésére is.

Hálásak vagyunk elsősorban Istennek a szép időért, oltalomért, gazdag testi- és lelki táplálékért, ugyanakkor bízunk benne, hogy ezt a hagyományt megőrizhetjük és a jövőben is folytathatjuk.

Kiemelt köszönet illeti a Magyar Kormányt, aki a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta a rendezvény megvalósulását.


Megosztás

Együtt a bánsági magyar gyermekszívekért!

2018. március 17-én több, mint húsz Bánságban élő vasárnapi iskolai tanító, keresztyén pedagógus tartott konferenciát ,,A tinédzserkor kihívásai” témával a Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet szervezésében. Az alkalom kötetlen beszélgetéssel indult meleg tea, kávé mellett, majd néhány lelkes fiatal az alkalomhoz illő énekekkel hangolta a szíveket a napi téma feldolgozására.

Ezután imában hozták Isten elé gondjaikat, örömeiket azzal a hittel, hogy a Teremtő és gondviselő Istennél minden problémára van megoldás.

Az alkalom második felében meghallgatták Buzás-Gere Henrietta, nagyváradi keresztyén pszichológus előadását a fenti témában, aki felsorolta a tinédzserkor jellemzőit, majd felvázolta azokat a lehetőségeket, gyakorlati tennivalókat, amelyeket alkalmaznunk kell gyermekeink, ifjaink egészséges lelki fejlődésének elősegítésére.

A pszichológusként és gyermek-bibliakörök vezetőjeként dolgozó előadó hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a függőségek kialakulását megelőző prevenció, a tinédzserek meghallgatása és nem a tiltás, hanem a velünk való együtt gondolkodás kialakítása. Mivel identitáskereső fázisban vannak, elengedhetetlenül fontos tudatosítani, milyen nagy érték van bennük, mennyire drágák és értékesek elsősorban Isten, de mindannyiunk szemében.

Nagyon sok gyakorlati tanács is elhangzott arra nézve, hogyan közeledhetünk gyermekeinkhez, megelőzve az érzelmi eltávolodást, elszigetelődést.

Az alkalom végén meleg ebéd mellett még lehetőség volt a kapcsolatok ápolására, táborszervezési kérdések megbeszélésére, egymás bátorítására. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy csak összefogással és hittel szolgálhatnak együtt a bánsági magyar gyermekszívekért.

Az esemény megvalósítását támogatta a Várbástya Egyesület által létrehozott Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alap.

Boros Emília, az Erdélyi Baptista Vasárnapi Iskolai Szövetség elnöke

Megosztás

Beszámoló a Nagykövéresi Közösségi napról

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet immár 2. alkalommal szervezett közösségi napot Nagykövéresen. A közösség tagjai a nagyváros zaját maguk mögött hagyva, kint a természetben ápolták a testvéri kapcsolatokat. 2017 szeptember 9.-én szombaton gyűlt össze a közel 70 személyből álló csapat Temesvárról és néhányan Ötvösdről.

A délelőtt folyamán lelki feltöltődésre volt lehetőség. A szervezők igyekeztek változatos programokkal szolgálni a résztvevők felé. Istent dicsérő énekekkel kezdték a napot, hálát adva a megtartásért, azért hogy most így együtt lehetnek. Ezután fórumbeszélgetésre került sor, melynek témája a félelem volt. Mit kezdjünk a félelmeinkkel, hogyan kezeljük őket, mit tanít ezzel kapcsolatban a Biblia?

A különböző korosztályból és különböző háttérből jövő megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a félelem bárkit megkörnyékezhet. Ezek lehetnek vélt vagy valós félelmek. A szülő aggódik és félti gyermeke jövőjét, a nyugdijas fél, hogy a nyugdija nem lesz elég a megélhetéshez, vagy a fiatal házas, aki banki kölcsönt vett fel, hogy lesz-e miből megadnia a kölcsönt. Féltjük az egészségünket, iskola kezdés előtt a gyermekeink biztonságát, és még a halálfélelem is megkörnyékezhet. Többen elmondtak epizódokat saját életükből, hogy hogyan győzték le félelmeiket. A felismerés, a kimondás, a megvallás az első lépés a kivezető útban. Ezután megvallani Istennek, elmondani, megosztani a problémát valakivel, együtt imádkozni egy testvérrel. Nagyon lényeges, hogy elővegyük ilyenkor is Isten ígéreteit, melyek erősiteni tudják Istenbe vetett bizalmunkat. Ahány napja vagy egy évnek, mindegyikre jut egy “Ne félj!” a Bibliából. A mi mindeható és mindentudó Atyánk meg akar óvni a fölösleges aggódástól, hiszen ő tartja kézben a történelem eseményeit, a mi életünk történéseit. Ha Krisztusban vagyunk, vele való szoros közösségben éljük napjainkat, akkor megnyugodhatunk abban, hogyha nem is minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, Ő mindent javunka tud fordítani. (Róma 8, 28). A munkával, a közérdekű tevékenységekkel hasznossá teheti magát az ember és máris nem a félelmein gondolkodik. A kiscsoportos imádkozás során egymásért is imádkoztak a résztvevők.

A finom ebéd elfogyasztása után szervezett játékokra került sor. A focipályán nagy volt a lelkesedés. Kicsik és nagyok rúgták a labdát. Mások csapatépitő játékokban vettek részt Pincotan Emilia szervezésében. Az ebéd utáni séta alkalmával teafüvet is szedtek némelyek.

Késő délután oszlott szét a csapat. Kiváncsian várják a következő közösségépítő napot.

A nap mottója lehet bölcs Salamon mondása: “Vidám szív a legjobb orvosság”.

A közösségi nap létrejöttét a Communitas Alapitvány támogatta.

Megosztás

Az imádság ereje

ApCsel 12,1-17

Az imádság témája nagyon ismert minden keresztyén előtt, mégis ez az a gyakorlat amely a legkönnyebben van mellőzve, elfelejtve.

Gondolkoztál azon: Miért? 

Mondhatnánk azt is hogy az imaórák a legkevésbé kedvelt alkalmak egyes gyülekezetekben.

Gondolkoztál azon: Miért?

Az is megfigyelhető hogy amikor valaki megtér, minden buzdítást az imára nagyon komolyan vesz, majd ahogy telik az idő kezdi elhanyagolni az imát.

Miért történnek ezek? Miért nem ugrunk akkor amikor kérve vagyunk imádkozni, miért nincs fő helyen az imádkozás életünkben, gyülekezetünkben?

És mint egy zárójelben, megkérdezem azt is ha gondolkoztál azon, miért vannak gyülekezetek ahol lüktet az élet, míg máshol tetszhalott, vagy lágymeleg állapot van? Mintha nem lenne élet, nincs buzgóság, nincs munkavágy, minden vonszolva megy, nincsenek megtérések?

Foglalkoztattak ezek a kérdések, és úgy hiszem a válasz egy részét megtaláltam.

Szeretnék ma néhány olyan dolgot leírni, ami megerősítsen bennünket az imádkozás területén.

A gyenge hívő életnek különböző okai vannak, egyik okát Isten így állapítja meg:

Hós 4:6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.

Sokszor ez egyik ok, hogy nem ismerjük Istent, nem ismerjük az Ő bánásmódját az emberrel, és nem ismerjük önmagunkat sem, és nem ismerjük azt sem amivel bennünket bízott meg.

Egy nagyon érdekes igeszakasz van előttünk, Péter apostol fogsága és szabadulása.

Nemcsak nekünk vannak kísértéseink az imádkozás területén, az első gyülekezetben is voltak hasonló problémák, emlékezzünk arra, mikor úgy imádkoztak, hogy megmozdult a hely, itt is buzgón imádkoznak

Csel 12:5 Pétert tehát börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

majd mikor meghallgatásról van szó, a hitüket látjuk:

Csel 12:12-17 Miután ezt megértette, elment János (akit Márknak is neveznek) anyjának, Máriának a házához, ahol sokan összegyűltek és imádkoztak. Amikor Péter zörgetett a bejárati kapunál, egy Rodé nevű szolgálóleány ment oda, hogy hallgatózzék. Ahogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig azt mondták neki, hogy elment az esze. Ő azonban csak erősítgette, hogy úgy van. Azok pedig azt mondták, hogy az ő angyala az. Péter pedig tovább zörgetett. Amikor végül kaput nyitottak, és meglátták, elálmélkodtak.

Mi is hasonlóak vagyunk hozzájuk, sőt azt gondoljuk, mi praktikusabb emberek vagyunk, miért töltsük az imádkozással az időt, ha úgy látjuk nem történik semmi?

Az imádkozásra sok buzdítás van, az Úr Jézus tanít, buzdít a kérésre, ezt teszik az apostolok is. Mégis olyan gyenge az ima életünk.

Idézek néhány igehelyet:

Mt 7:7-8 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Mt 21:22 És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Mrk 11:24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Jn 14:13-14 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Jn 16:24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Tudjuk a parancsot, érezzük a szükséget, imádkozni kell, és mégis miért nem imádkozik a hívő ember? Miért tudjuk olyan könnyen elhanyagolni?

Egyesek szerint az ima a lélek lélegzet vétele, mégis sokan lélegzés nélkül próbálnak megélni.

Legyünk őszinték most önmagunkkal szembe.

Azt nem merjük kimondani hogy nem hiszünk a meghallgatásban, mert Isten megígérte, de nem alkalmazzuk az imát, ami mégis a hitetlenségről tesz bizonyságot.

Mi a hitetlenségünknek az oka?

 • Sokszor imádkozunk, és semmi látható nem történik, olyan amit mi várunk, és idővel már nem is hisszük hogy van értelme.

 • Talán nagy bizonytalanság van bennünk kéréseinkkel kapcsolatosan. Vagy éppen Isten akaratával kapcsolatosan?

 • Vagy nem értettük meg az imádkozás lényegét, miért is adta Isten ezt a lehetőséget gyermekeinek?

Azért biztos nem adta, hogy csak lefoglaljon bennünket, azért sem hogy elámítson, hamis nyugalmat kapjunk, közben semmi sem történik.

Az imádság nem az önszuggesztiónak eszköze sem, ahogy egyesek gondolják.

Vizsgáljunk meg egy igeverset amivel sokan nyugtatják magukat, meg másokat is, akkor mikor imájukra nem történik semmi, és ez okot is ad, hogy meglankadjanak az imában:

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

Hogyan értelmezzük ezt az Igeverset?

Ennek az igeversnek 3 értelmezése is lehet, nézzük meg érvényességüket:

 1. ha kéréseink Isten akarata szerintiek Ő meghallgat, következik, ha nem akarata szerintiek akkor nem hallgat meg, ha nem hallgat meg, vagyis nem történik az amit várunk, igazoljuk magunkat, nem volt Isten akarata szerinti a kérésünk,

 2. kérünk valamit, Ő pedig akarata szerint hallgat meg minket, …tehát meghallgat, de akarata szerint teljesíti kérésünk,

 3. kérünk valamit az Ő akarata szerint, vagyis ígéretére alapozva, Jézus nevében és Ő meghallgat minket.

Mind a 3 válasz nem lehet helyes, melyik a helytelen válasz?

nézzük meg a következő két igeverset is:

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

1Ján 5:15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.

Ha az első választ tartjuk helyesnek, akkor a két igevers között ellentét van.

Valamit akarata szerint kérünk – vagy akármit kérünk ;s meghallgat minket.

És ellentét van más igeversekkel is, pl.

Jn 14,13-14 Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.

vagy

Jn 16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Viszont ha elfogadjuk a 2. és a 3. választ összhang van az igeversek között.

Hisszük mi hogy, Isten meghallgatja kéréseinket? Akármit kérünk?

Hisszük azt hogy Isten megváltoztatja tervét, előbbi akaratát, azért mert mi imádkozunk, kérünk valamit?

Vagy úgy gondoljuk, Istennek megvan a terve, és ott nincs változás, minden terve szerint történik, mintha nem is Istenben, hanem a “sorsban” hinnénk,

Tehát: Mit hiszünk?

 • ha imádkozunk, kérünk valamit ami az Ő akarata szerint van meghallgat, ha nincs akarata szerint nem hallgat meg, így is úgy is az történik amit Isten akar, és akkor miért imádkozzunk? Csak azért hogy legyen elfoglaltságunk?

 • Vagy hiszük azt, hogy ígérete szerint meghallgat, megvannak kéréseink nála, akarata szerint hallgat meg a javunkra, a megfelelő időben? Bizodalmunk van benne?

Egy egyszerű példa érthetőbbé teszi előttünk: a gyermek kér szüleitől egy rollert, de szülei egy biciklit vesznek neki. Nem volt meghallgatva a kérés? Meg volt hallgatva, a szülők akarata szerint, a gyermek javára, még többet kapott mint remélt.

Hogy van hát? Isten minden kérésünket meghallgatja? Még akkor is ha eredetileg Ő mást akart? Vagy Ő másképp tervezte? Közbe léphetünk mi az Ő tervébe? Isten enged nékünk beleszólást terveibe?

A teljes Irás szerint: Isten meghallgatja imáinkat!

Igaz, meghallgat akarata szerint, a jobbat adja nekünk, Ő jobban tudja kéréseinket, vágyainkat, és nekünk megvan a bizodalmunk benne, hogy kéréseink megvannak nála és az alkalmas időben megadja azokat, úgy ahogy az a javunkra lesz.

Egy igehely ahol bátorítást találunk arra hogy van értelme imádkozni:

1Kor 3:9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

Isten bennünket, gyermekeit, benne hívőket, munkatársainak választott. Nem jelenti azt hogy minden úgy fog történni ahogy mi akarjuk, Isten dönti el, és Ő jobban tudja mi kell történjen de adott nékünk is beleszólást a világ eseményekbe,

 • lesznek események amelyek megtörténnek mert mi imádkozunk,

 • lesznek más események amelyek nem történnek meg, mert bennünket nem érdekel, mi közömbösek vagyunk.

Példákat szeretnék idézni, amelyek igazolják ezt, hogy beleszólhatunk Isten tervébe,

 1. Már a teremtéskor, Isten az embert munkatársának választotta, az ember lett megbízva hogy nevet adjon az állatoknak.

1Móz 2:19-20 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak;

 1. Ábrahám közbenjárása Szodoma és Gomora esetében, Isten terve a városok megsemmisítése volt. Az alku után Isten kész változtatni tervén. Az alku nem teljesült, nem volt 10 igaz sem hogy megkegyelmezzen a városoknak, ezért Isten csak az igazakat menti meg, és még ekkor is Lót kérésére Isten megkegyelmezett egy kis városkának, Coárnak.

 2. Jób imájára is szükség volt,

Jób 42:8 Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti érettetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób.

Jób 42:10 Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt.

 1. Mózes kétszer is közbenjár a népért,

2Móz 32:9-10 Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.

Mit tett Mózes? Imádkozott, közbenjárt a népért, az eredmény? Isten megváltoztatta tervét, megállította a csapást, másodjára is hasonlóan, de megbünteti a hitetleneket,

 1. Ezékiás imája, és élete meghosszabbítása,

2Kir 20:1-6 Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ézsaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván: Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ézsaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, íme én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába; És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért.

 1. Illés imája, 3 és fél évi szárazság,

Jak 5:17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:

Tehát Isten:

 • beleszólást adott az embernek a teremtés munkájába,

 • lehetett vele alkudni, kész volt megkegyelmezni a bűnös városoknak, az igaz emberekért,

 • Jób imájára is szükség volt, hogy barátai bocsánatot nyerjenek,

 • Mózes imájára 2-szer is megkegyelmez a népnek,

 • Ezékiásnak meghosszabbítja életét,

 • Illés imájára nem volt eső,

A következtetés: Isten beleszólást adott az embernek a világ eseményekbe, az emberek életébe, egészség, halál, bűnbocsánat, kérdésébe, hiszed-é ezt?

1Kor 3:9 Mert Isten munkatársai vagyunk.

Felfogjuk milyen nagy kiváltságban van részünk? És milyen nagy felelősség ez?

 • Beleszólhatunk: életünk formálásában, szeretteink életének alakulásába, beleszólhatunk, közbenjárhatunk értük, (az igaz, hogy Isten tiszteletben tartja a szabad akaratot, de ki lesz az aki nem mondja majd ott: “ha tudtam volna megtértem volna”. És Isten tud különös módon szólni, egy újabb esélyt adni a felismerésre, a megtérésre), az én vagy a te közbenjárásodra.

 • Események történnek meg, mert mi imádkozunk,

 • Események, katasztrófák nem történnek meg mert mi imádkozunk,

 • Gyülekezetünkben elkezd az élet lüktetni, emberek térnek meg, mert mi imádkozunk, és hittel dolgozunk,

 • vagy gyülekezetünk fogy, lágymeleg lesz, mert mi nem imádkozunk,

Még egyszer: tudatában vagy milyen nagy lehetőséged van?

 • Imádkozhatsz és Isten meghallgat, igaz akarata szerint hallgat meg, a te javadra,

de megvan nála kérésed, figyelembe veszi azt,

 • az események folyását kész övéiért megváltoztatni, csak azért mert munkatársainak választott bennünket, mert gyermekei vagyunk!

És ezek után, tudsz nem imádkozni?

Isten maga csodálkozik hogy nincs közbenjáró…

Ézs 59:16 Amikor látta, hogy nincsen senki, álmélkodott, hogy nincs, aki közbenjáró lenne,

Hogyan élsz az imával?

És ha nem imádkozol: Miért nem?

A szentek imádságai, ami által komolyan veszik Istent, élnek a lehetőséggel, még a mennyben is ott lesznek:

Jel 5:8 és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfa és füstölőszerrel teli aranycsésze volt, amelyek a szentek imádságai.

 • A te imáid is ott lesznek?

 • Vagy mardos majd a lelkiismeret, ha együtt dolgoztál volna Istennel, mások is üdvösséget nyertek volna,

 • mások meggyógyultak volna, lehet éppen te is, másképp alakult volna az életük, más lett volna a gyermekeid élete, és a te életed is?

 • Más lenne a gyülekezeted élete, erőteljesebbek lennének a szolgálatok, ha imában kérnéd Istent, és hittel tennéd is amit kell, (íme a felelet a különbségekre a gyülekezetek között).

Mond hiszel Isten szavának, ígéreteinek?

Imádkozni fogsz?

Megosztás

Karácsony – Isten szeretetének ünneplése!

SZERETET – nagy szó ez, mégis jóval több egy puszta szónál! A szeretet megolvasztja a jégszíveket, s megtöri a kőtömböket. A szeretet óv, motívál, és kötelez. Hívlak most, hogy kövessük együtt végig a János evangélimában, milyen nagyszerű és bátorító dolgokat mond Jézus a szeretetről.

 • Az Atya úgy szeret minket, ahogyan Egyszülött Fiát szereti: „…úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél ” – mondja Jézus mennyei Atyjának követőiről (Jn 17:23). Kapaszkodj ebbe az erős állításba, s ne felejtsd el, Isten ugyanazzal az intenzítással szereti gyermekeit, mint a Fiát, Jézust.

 • Az Atya különlegesen szeret, mert én is szeretem a Fiát: „…aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám…” (Jn 14:21,23) Ez a szeretet abban különleges, hogy személyes. A Jn 3,16 (Mert úgy szerette Isten e világot …) Isten általános szeretetéről beszél, itt azonban egy kapcsolati szeretetről, hisz Jézus kijelenti magát annak akivel szeret-kapcsolatban van, és az Atyával együtt szállást készítenek maguknak abban a szívben, amely őket szereti. Ne felejtsd el, mihelyt elfogadtad Jézust és követed, az Atya különleges szeretete megnyugszik rajtad.

 • Azok, akiket a Fiú szeret, úgy mutatják meg viszontszeretetüket, hogy engedelmeskednek neki: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.” – állítja Jézus (Jn 14:15). A kapcsolat nemcsak érzelmekből és szavakból áll, mégha ünnepélyesek is, hanem tettekből, s konkrét megnyilvánulásokból. Amikor Jézus engedelmességet kér tőlünk, akkor ez nem kényszeredett parancsteljesítést jelent, hanem szeretet-megnyilvánulásokat. Az engedelmességet csak a szeretet motiválja hatékonyan.

 • Bár igaz, hogy meg kell maradnunk Isten szeretetében, mégis meg kell azt osztanunk másokkal: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” – kéri Jézus (Jn 15:12). Mert az isteni szeretet osztódó szeretet. Mindig csak ad és ajándékoz, mert akkor örül, ha tovább adják. Tegyünk így ezen az ünnepen. Szeressük egymást!

Megosztás

Keresztyén vagy?

Lehet megdöbbent ez a kérdés, hogyan is kérdezhet valaki ilyet tőled, hisz te, egy keresztyén társadalomnak vagy a tagja, és sorolhatod tovább az érveket.

De kik is a keresztyének?

A Biblia azt mondja, először Antiókhiában nevezték Krisztus követőit keresztyéneknek, eredeti szóval “krisztianosz” aminek jelentése “krisztusi”, ami meg is magyarázza mit jelent keresztyénnek lenni, Krisztusi minta szerint élni.

Milyen messze áll a mai keresztyén társadalom ettől a mintától, de nem is ez a lényeges kérdés az egyes ember számára, hanem az, hogy hol áll ő ehhez a mintához viszonyítva!

Egy napon mindenki személyesen fog Isten ítélő széke előtt állni, akkor nem a keresztyén világért fog felelni, hanem személyes életéért, saját tetteiért, és nem takarózhat a keresztyénnek nevezett világ szokásaival, erkölcsével.

Mit jelent tehát krisztusinak lenni, vagyis igazi keresztyénnek lenni?

A Biblia pontos útmutatást ad ezen a téren.

Röviden válaszolva: az a keresztyén aki Istenben hisz!

Mégis, a Biblia azt is mondja, hogy az ördögök is hisznek, de nem keresztyének!

Miért? Mert a valódi, igaz hitnek van tárgya, vannak megnyilvánulásai, és vannak következményei.

Mi az ami a keresztyén ember hitét megkülönbözteti minden más hittől? vagy:

Mit hisz a keresztyén ember?

Azt amit Isten a Bibliában mond a mindenkor emberének, vagyis:

1. Minden ember bűnös, örökölte a bűnt, Ádámban ott volt, és vétkezett, lázadt Isten ellen, az ördög oldalára állt, inkább a kígyóra, az ördögre hallgatott, neki hitt, nem Istennek.

Ennél fogva szolgája, sőt rabja, lett a bűnnek, így folytonosan tette is azt. Nincs egy földi ember sem, aki ne vétkezett volna.

2. A keresztyén ember hiszi amit Isten mondott a bűn következményéről, hogy a bűnnek zsoldja, fizetsége a halál, az örök elválasztás Istentől, az örök gyötrődés helyén. A Bibliában Isten világosan beszél arról, hogy a halál nem megszűnés, nem megsemmisülés, ahogy sokan szeretnék!

3. De a keresztyén ember hiszi azt is, hogy Isten kegyelmi ajándéka a bűnös számára, a bűneinek bocsánata, az örök élet, Isten dicső jelenlétében.

Ez Istennek nagyon sokba került, mivel igazságos, a bűnt nem nézhette el, meg kellett büntesse, de csak olyan valaki vehette magára az ember bűnét, aki maga nem volt bűnös, nem kellett a saját bűneiért fizessen. Csak így fizethetett a más bűnéért.

Ez a valaki Jézus Krisztus volt, Isten Fia.

4. A Bibliában Isten arról is világosan beszél, hogy ez nem automatikusan minden emberé, hogy minden ember fel van mentve a bűn következményétől, hanem arról beszél, hogy minden ember aki részesülni akar ebben az ajándékban, személyesen, tudatosan, el kell fogadja azt, személyesen kell nyilatkozzon erről.

Ha valaki visszautasítja, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja ezt a felkínált kegyelmet, az Isten örök ítélete alatt marad, és viseli a bűn következményét.

Döntésed, hogy hiszel Istennek, elfogadod kegyelmi ajándékát, vagy egyszerűen nem érdekel, – nyilvános -, életed minden mozzanata erről beszél!

Isten azt mondja, ha szívedben hiszel, és száddal megvallod, örök életed van.

Ha igazi keresztyén akarsz lenni, hinned kell Isten beszédének, amit a Bibliában kijelent!

Ha valaki hiszen Istennek, bánja és beismeri bűnösségét, elfogadja Isten ajánlatát, nem marad ugyanaz az ember továbbra is.

Isten válaszol erre a hitre, új emberré teszi, új természetet ad neki, már nem kívánja a bűnt, és keresi azt hogy Isten akarata szerint éljen. Ez a folyamat a megtérés és újjászületés, így lesz valaki igazi keresztyén, vagyis krisztusi.

Aki nem ment át ezen a folyamaton, az nem keresztyén! Olyan ez mint akit Szabónak hívnak, ez a neve, de fogalma se nincs a szabósághoz.

Milyen keresztyén vagy? Csak a neved az, vagy valóban “krisztusi” vagy?

Ha igazi keresztyén akarsz lenni, határozd el ezt komolyan, vállalj minden következményt, mond el ezt imában Istennek, olvasd a Bibliát, fogadd hittel azt amit Isten mond, engedd hogy életedet változtassa meg. Keress egy olyan lelki közösséget, ahol Isten tiszta igéjét, beszédét, hirdetik és élik, ez segíteni fog, hogy hitedet a Bibliára építsd, megéld azt. Ha valamit nem értesz meg, bátran kérheted más igazi keresztyének segítségét is.

Soha, senkit nem láttam, aki megbánta volna ezt a döntést, de olyanokkal találkoztam, akik bánták azt hogy nem előbb tették meg ezt a lépést.

Gondolkozz ezen és válaszolj Isten kegyelmi ajánlatára!

Légy igazán keresztyén!

Megosztás

Kérdezd meg magad!

Szellemi értékelés
Hogyan értékelnéd az Úrral való járásod (kapcsolatod) lelki hőmérőjét?
Forró ___, langyos ___, hideg ___,

Mi jellemezi leginkább az Úrral töltött idődet?

sietek / minőségi időt szánok rá

lapos / üdítő

bűnvallást teszek / nem gyakorlom

megújul, felszabadul a lelkem / megterhelődve maradok.

Önvizsgálat
A következő kérdések 3 csoportba vannak osztályozva. Minden “igen” válasz egy bűnre mutat, amit meg kell vallanod, hogy megtisztulhass. Kérdezd meg az Urat, várj a feleletére. Ha a kérdés kapcsán békességed van lépj tovább a következőre. Ha viszont nincs, akkor állj az Úr elé és kérd a vezetését.
Kapcsolatok:

– Van-e harag benned valaki ellen?
– Tudsz-e valakit, akinek nem bocsátottál meg?
– Van-e olyan kapcsolatod, amit helyre kellene hoznod?

Titokban örülsz-e egyik testvéred tévedésének?

Bosszankodsz-e egyik testvéred sikerén, előrehaladásán?

Szoktál-e civakodni, vagy hangosan veszekedni?

Másokra panaszkodni, másokban hibát keresni szoktál-e?

Titkolt haragot hordozol-e?

Vannak-e dühkitöréseid?
Durva, gúnyos és szívtelen szoktál-e lenni?
Szoktál-e rágalmazni és pletykálni?

Egy jelen nem lévő személyről lekezelően beszélsz-e?

Kicsavarod-e az igazságot? Hazudsz-e?

Személyes élet

Van-e valami az életben, amihez az Úrnak nincs beleszólása?

Gondatlan vagy-e a testeddel? Úgy bánsz-e vele, mint a Szentlélek templomával?

Vétkes vagy-e a túlzásba vitt evéssel és ivással?

Vannak-e szokásaid, szenvedélyeid, melyek megfertőzik a tested?

Gondatlanul kezelted számláidat?
Enged-e, hogy tisztátalan szexuális gondolatok kalandozzanak az elmédben? Nézel-e erkölcstelen filmeket, internetoldalakat?

Öltözeted kihívó-e? Vágyod-e hogy magadra hívd kirívó viselkedéseddel, öltözeteddel a másik nem figyelmét?
Törekvésed-e, hogy a jakabi ige: “szeplőtelenül megőrizni magunkat a világtól” céljaid között szerepeljen?
Keresztyén szolgálat

Tudják-e ismerőseid, hogy keresztyén vagy?

Meglopod-e Istent az időddel, képességeiddel és pénzeddel?

Jellemez-e a hűség? Megtudnak-e bízni a gyülekezetben, vagy azon kívül is, hogy az “Úr munkáját” végezd? A feladataidat felelősségteljesen végzed?

Része vagy-e a vasárnapi istentiszteletnek testestől-lelkestől?

Hétköznap részt veszel-e legalább egy lelki tevékenységen?
Hangsúlyos-e nálad a napi ige- és imacsendesség
Törekszel-e arra, hogy legalább heti rendszerességgel családi áhítatokat tartsatok?
Lelki vezetőidet tiszteled-e? Imádkozol-e értük rendszeresen?

Gyakran keresel kifogásokat, hogy a gyülekezeti misszióból kivond magad?

Rendelkezel-e tanítható lélekkel? Vagy azt gondolod magadról, hogy mindent jobban tudsz másoknál? Nehéz neked intést elfogadnod? Azonnal támadó állást veszel fel?

Ha “csak” Istent érinti a bűn, akkor azonnal valld meg neki. Majd fogadd el bocsánatát, és megtisztulásod ajándékát. Azonban ha a dolog másokat is érint, akkor az előbb említettek mellett el kell rendezned az érintett személlyel is.
Ha őszinte a megvallás, teljes lesz a tisztulás is, és az Úr öröme beragyogja a szívet.

Megosztás