Köszönetnyilvánítás

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet közössége köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy a 2019-es évben hozzájárult a hangtechnikai eszközök beszerzéséhez az újjáépitett imaterem kihangositásához.

A támogatást ezúton is köszönjük!
Megosztás

Halloween keresztyén szemmel

Sokan kérdezhetik, mit jelentenek az ijesztő ábrázatúra formált és megvilágított tökök, a koponyák, szellemek és boszorkányok, amelyek a halloween divattal kapcsolatban lépten-nyomon elénk kerülnek?!
Amerikából került át Európába, de az eredete egészen a keltákig vezethető vissza, akik Észak-Franciaország és a Brit-szigetek területén éltek. Az ő papjaik voltak a druidák. Ezek a természetimádó papok halottkultuszt gyakoroltak, és október utolsó napját a ’halál istenének’ szentelték.
Hitük szerint a kelta év utolsó napján (október 31.-én) az istenség megengedte, hogy az elhunytak lelkei visszatérjenek otthonaikba. A boszorkányoktól és a démonoktól való félelmükben nagy tüzeket gyújtottak, és áldozatokat mutattak be, hogy azok jóindulatát megnyerjék. A varázslók a megfélemlített embereket kényszerítették, hogy éjfélkor adjanak nekik feláldozásra egy gyermeket. Az erre kiszemelt család ajtaja elé raktak egy kifúrt és kivilágított tököt. Ha a ház lakói nem teljesítették a kívánságot, gyilkos bosszúra számíthattak. – A gyermekáldozatot óriási szalma- vagy rőzsekötegbe kötözve elevenen égették el. Szokásuk volt a keltáknak az is, hogy állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat a szellemek elijesztésére. Ajándékokat készítettek az elhunyt lelkek kiengesztelésére.

Szokásaikat azután is megtartották, hogy a rómaiak meghódították őket.
Az 1. században a rómaiak sok hagyományt hoztak magukkal Angliából. Az elpusztíthatatlannak tűnő pogány szokás átformálása, „keresztyénesítése” érdekében a római katolikus egyház (IV. Gergely pápa) 835-ben november elsejét mindenszentek ünnepének nevezte ki, majd november másodikát a halottak napjává nyilvánította.
(Mindenszentek – all hallows. Az azt megelőző este pedig az „all hallows evening”. Ez rövidült le az idők során a mostani, közkeletű szóra: halloween.)
A Halloween október 31-én, tehát éppen a római katolikus ünnep, a mindenszentek előtt van, mintegy demonstrálva azt, mily vékony is a választóvonal a pogány hagyományok és az egyházi gyakorlatok között.

Amerikában a Halloween-t ír bevándorlók honosították meg 1840 körül. Rémisztő arcokat faragtak tökökből, azokat belülről gyertyával világították ki, ezzel kívánták elriasztani a gonosz szellemeket. A jelmezbe öltözés is a Halloween egyik eleme. Az ünnep klasszikus figurái közé tartoznak a szellemek, boszorkányok, fekete macskák…
A Halloween mára jelentős helyet foglal el az USA reklámiparában, de Európában is egyre népszerűbb.
Az 1845 utáni évek pusztító írországi éhínsége idején a lakosok százezrei települtek át Amerikába, és a szokásaikat is vitték magukkal. Az anyaországon kívül az USA-ban és Franciaországban még ma is megtartják a régi rítusokat, noha azok lelki háttere többnyire már elhomályosult előttük. Gyerekek beöltöznek szellemnek vagy más ijesztő alaknak, töklámpással házról-házra járnak ajándékot kérve.

Napjainkban tanúi vagyunk a régi-új pogányság elterjedésének. A mai boszorkányok és varázslók épp október 31. napját tartják a legfontosabbnak, és ez az ősi kelta ünnep előestéje. Ekkor imádkoznak a halottak kelta istenéhez, az elhunytak szellemeihez, tulajdonképpen szellemidézést folytatnak. Nem gondolhatjuk, hogy ártatlan mókáról van szó. Úgy hírlik, hogy ma is vannak olyan sátánista szekták az USA-ban, amelyek erre az „ünnepre” gyermekeket rabolnak, és azokat ördögi rítusok keretében megölik.

Nem csupán hátborzongató szórakozás ez tehát, hanem az okkultizmus terjesztésének kísérlete, hogy az emberek az egy, igaz Isten helyett, a tiltott démonvilág felé forduljanak hitükkel.

Keresztyén családok nem engedhetik, hogy gyermekeik részt vegyenek ilyen beöltözéseken, felvonulásokon, mert azzal a Sátán kultuszát támogatnák. Az ilyesmivel kacérkodó ember kárt szenved lelkében, meggyengül kapcsolata Istennel, aki egyedül képes arra, hogy megóvjon bennünket minden ártalmas lelki hatástól.

A keresztényeknek mindenképpen tisztában kell lenniük a következő tényekkel: ennek a napnak a szokásai és jelképei a pogányságban és az okkultizmusban gyökereznek. A Halloween lényegében a boszorkányságnak és az okkultizmus más válfajainak egyik legnagyobb ünnepévé vált. A Halloween megünneplésében való részvétel közvetlenül is okkult tevékenységekhez vezethet, avagy ezekre nyitottá teheti az embert. A legkevesebb, amit a Halloween-ről elmondhatunk, hogy megünneplése támogatja a pogány praktikákat és filozófiát, az animizmust (szellemhitet), a sámánizmust és a druida tanokat.

A Biblia egyértelműen jelzi, hogy az ilyen praktikák ’az utolsó időkben’ mérhetetlen módon elszaporodnak majd (1Tim 4,1 és Jel 9,21). Ami elsőre oly ártatlannak tűnik, az a valóságban halálosan komoly! Az embert játékos módon csábítják el, hogy egyre nyitottabbá váljon a démoni tanok iránt, és szíve Isten felé egyre inkább megkeményedjen.
Az Ige egyértelműen figyelmeztet, hogy a legkisebb mértékben se keveredjünk bele pogány vagy okkult praktikákba: Ha bemégy arra a földre…, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat… (5Móz 18,9) Az Újszövetségben Pál apostol megdicséri a thesszalonikaiakat, amiért megtérésük után egyértelműen szakítottak a bálványimádással (1Thessz 1,9-10).
Feltámadásával Jézus bizonyságát adta annak, hogy legyőzte az ördögöt és a halált (Zsid 2,14). Isten igéjéből eligazítást lelhetünk az élet nehézségei közepette. Az efézusiak ezért semmisítették meg az összes varázskönyvüket, miután hitre jutottak (ApCsel 19,18-20).
Nekünk, keresztényeknek mindazonáltal nagy a felelősségünk. Az Úr parancsának engedelmeskedve hirdetnünk kell az evangéliumot, az örömhírt. Szükséges tehát, hogy figyelmeztessük embertársainkat – adott esetben még hívő testvéreinket is – az ördög által felállított csapdákra. Le kell, hogy rántsuk a maszkot, a játékos, ártatlannak tűnő, de nagy veszélyt hordozó babonákról, népszokásokról. Az Úr adjon ehhez bölcsességet és erőt mindannyiunknak!

Amúgy október 31. a reformáció ünnepe. (A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a napon függesztette ki Luther Márton a wittenbergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.) A protestáns világ azért ad hálát, mert az Úristen meg akarta tisztítani egyháza népét a sokféle tévelygéstől és babonától, a hamis hit sötétsége helyett világosságot adni a szívekbe. Ahogy Pál apostol megbízatásában olvasható: „… küldtelek, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy a hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek! (az apostolok cselekedeteiről írt könyv 26. részének 18. verse).

Isten megtérésre hív bennünket, és a démoni kötelékekből szabadulást ajándékoz Fia, Jézus Krisztus által. Forduljunk hozzá, az élet Istenéhez!

Ingo Marx írása alapján Bérczes István, ref. lelkész valamint Szivos László (evangélikus testvér). Átvéve a Magyar Keresztény Motorosok Közösségének oldaláról, szíves engedelmükkel.

Megosztás

A feltámadás hatásai

Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. (1Kor 15:17)

Biztos hallottuk már azoknak az embereknek a megjegyzését, akik úgy védték a feltámadás lehetetlenségét, hogy nem jött még onnan vissza senki – mármint a halálból. Vajon, biztos, hogy nem?

A Biblia egy kincsesbánya. Ha kitartással keresünk, nagyszerű és lelkesítő drágagyöngyöket találunk benne. Íme 10 érték, amit Krisztus feltámadásának köszönhetünk.

 1. Olyan Megváltónk van, aki többé nem hal meg – „Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta” – Róm 6:9
 2. Megtérésünk lehetősége – „A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Isten őt mint fejedelmet és szabadítót emelte a jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izráelnek.” ApCsel 5: 30-31
 3. Az új élet kibontakozása – „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre.”
 1. A bűnbocsánat valósága- „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.” 1Kor 15:17
 1. A Szentlélek ajándéka – „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” ApCsel 2: 32-33
 1. Végleges felmentés minden vád alól – „Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk.” Róm 8: 34
 1. Jézussal személyes közösség és védelem – „és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28: 20
 1. Az eljövendő igazságszolgáltatás bizonyossága – „Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból.” ApCsel 17:31
 1. Megmenekülés Isten haragjától (pokol) – „és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól.” 1Thessz 1: 10
 1. A mi feltámadásunk a halálból – „Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt.” 2Kor 4: 14, Róm 6:4, 1Kor 6:14

Kérlek engedd, kedves olvasó, hogy Isten szava megérintsen ezen az ünnepen. Az első feltámadás azt üzeni, hogy lesz második is. Többé nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. Az élet fénye legyőzte a halál sötétjét. Hidd el! Fogadd el! Bízd rá magad!

Megosztás

Oszlop Isten templomában

Gal 2:9 És amikor Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez.

Jel 3:12 Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.

Az igehirdetés célja az hogy:

legyünk oszlopos tagjai a gyülekezetnek,

– ismerjük fel megbízatásunk és teljesítsük azt, és

– egy napon legyünk oszlopok Isten mennyei templomában!

Sok kérdés tevődik fel, önvizsgálati kérdések, válaszoljunk !

Az oszloppal sűrűn találkozunk a Bibliában, csaknem 151-szer van írva róla, különösen az Ó Szövetségben, 146-szor fordul elő.

Milyen céllal építettek, vagy állítottak oszlopot?

– olvasunk felhő oszlopról, tűz oszlopról, ezeket Isten állította, így vezette népét,

– olvasunk emlék oszlopról, ezeket különböző személyek állították, emlékeztetőül egy eseményre, vagy saját magukra,

– olvasunk tartó oszlopokról, például a Sámson történetében,

– olyan oszlopról pedig amelynek semmi célja ne legyen, csak önmagáért legyen, nem olvasunk.

Ha megfigyeljük, Isten mindenkit oszloppá akar tenni, “aki győz”, és mindenki kell győzzön! Tehát mindenki oszlop lesz aki győz.

Az oszlop nem egy passzív jelenlétre utal, hanem egy jelkép, úgy mint Jakab, Kéfás és János voltak, akikről a galata levélben olvastunk, úgy tekintettek rájuk … , alapos tagjai voltak a gyülekezetnek,

Hiszem azt, hogy sok más oszlopos tag volt még ott.

Mikor az üldöztetés támadt, sokan elszéledtek, de tovább folytatták munkájukat, hirdették az evangéliumot bárhova mentek, szerintem ők is oszlopok voltak a maguk helyén. Nem voltak apostolok, de személyes evangelizációt végeztek.

Nem minden oszlop látszik, vannak rejtett oszlopok is csak akkor találod meg őket ha keresed, de akkor amikor szükség van rájuk, akkor kitűnnek, ott vannak.

Tehát nemcsak azok oszlopok akik látszanak, akik vezetők, akik elől járnak, azok is oszlopok akik rejtve hordják a terhet, pl. ha adakozni kell, ha javításokat kell elvégezni, ott vannak ők, ha takarítani kell, ha főzni kell egy rendezvényre, ha villanyszerelést kell végezni, ott vannak ők, és sorolhatnánk tovább.

Azok is oszlopok a maguk helyén, akik bizonyságot tesznek, tanúskodnak Jézus Krisztusról a személyes evangelizációban, és ez is nagyon fontos!

Milyen jó az, milyen biztonságot ad az, ha ember kell, van aki oda álljon és végezze a tennivalót.

Vagy te egy ilyen ember a gyülekezetben?

Milyen megbízatásod van az Úrtól?

És tudod ezt alázatosan végezni?

Nézzük meg az oszlop feladatait, először is:

 1. Az oszlop terhet kellett tartson,

– emlékezzünk: Sámson élete végén, a két oszlopot mozgatta meg, amelyek az épületet tartották és összedőlt az épület, – ez az oszlop elsődleges célja, terhet tartani, terhet hordozni, de lelki értelemben is igaz ez,

– Jakab, Kéfás és János vitték a terhet a jeruzsálemi gyülekezetben, a többiekkel együtt,

– Istennek szüksége van a gyülekezetben emberekre, férfiakra és nőkre, fiatalokra és idősekre, akik hordozzák a terhet,

– nemcsak hallgatók, nemcsak fogyasztók kell legyenek a tagok, hanem teher tartók, teher hordozók.

– ha mindenki, másvalakire vár, nem lesz előhaladás,

– de az is igaz ha valaki terhet hordoz, tesz valamit, ezért néha kritika is éri, mert néha akad olyan is, aki nem tesz semmit csak bírálja azt aki tesz,

Te milyen tag vagy? Aki terhet hordozol, vagy aki kritizálsz?

Lehet rád számítani?

Isten számíthat rád az emberek megmentésében?

Az aki dolgozik, tévedhet, hibázhat, ezt lehet kritizálni, vagy lehet építő módon helyre igazítani.

Te hogy teszel?

 1. Az oszlop csendben rendíthetetlenül áll a neki rendelt helyen,

– egy nagyon fontos jellemzője az oszlopnak, nem lehet ide-oda tolni, megbízatása van, attól aki oda állította, és végzi feladatát.

Ilyen vagy te?

Vagy ide-oda fújj a szél, a tanítások szele, vagy az emberek véleménye?

Ki állított oda ahol vagy, felismerted?

 1. Az oszlop függőleges kapcsolatot tart,

– az oszlopnak fontos célja van, összeköti a lentit a fentivel, lelki értelemben a földi embert kapcsolatba hozza Istennel.

Te általad valaki közelebb jutott Istenhez, valaki megismerte Istent rajtad keresztül?

Közel vagy te az emberekhez és Istenhez?

 1. Az oszlop jelenléte biztonságot ad,

– ha látod nyugodt vagy, nem fog rád omolni a tető, a balkon,

A te jelenléted ahol vagy, mit sugall az embereknek?

Amikor téged látnak, tudják azt, hogy jó helyen vannak, mert ott vagy te is?

Végül is nem te vagy a fontos, felismerik az emberek, hogy Isten ott van veled, Ő a fontos?

 1. Az oszlop lehet emlékoszlop is, valamire emlékeztet, vagy valakire mutat,

Voltak akik maguknak állítottak emlékoszlopot, (Absolon), máskor az oszlop egy eseményre kellett emlékeztesse az egyént, vagy a népet,

A hívő ember feladata: Istenre mutatni, felfelé mutatni, Jézus Krisztust bemutatni az embereknek!

Te kire mutatsz?

Mit jegyeznek meg az emberek miután melletted elmentek, melletted éltek, veled találkoztak?

Mondják: ez Istennek szent embere?

Vagy azt mondják: ez is komolytalan? Csak látszat hívő? Csak beszél?

És miattad, azt mondják: minden hívő ilyen?

Az oszlopok sorsa érdekes:

 1. Néha észre sem veszik őket, elmennek mellettük, meg sem látják őket. De ők állnak rendíthetetlenül.

– mondtam néha, mert a hívő ember nem maradhat észrevétlen, nem simulhat bele, nem olvadhat bele a világba, láthatóvá kell legyen,

Tudsz ilyen hívő ember lenni?

Végezni feladatod amikor szándékosan nem vesznek észre?

Teszed feladatod, és nem vársz elismerést, nem vársz tapsot az emberektől?

– és te sem embereknek adod a dicsőséget?

 1. Az oszlopnak támaszkodnak,

– néha milyen jó, hogy van kire támaszkodni, valakitől megerősítést nyerni,

Vagy egy ilyen személy, aki másokat megerősítesz?

– lehet néha egy szó is elég, egy bátorítás,

– máskor időt, erőt igénybe vevő tettek kellenek, de te oszlop vagy,

 1. Máskor útban vannak az oszlopok,

olyan helyen vannak ahol nem szeretnénk őket látni, ki kell kerülni őket.

Néha olyat tesznek, néha olyat mondanak ami nem tetszik nekünk, utunkban vannak.

Éppen ezért néha belerúgnak, de az oszlop áll rendíthetetlenül, mert megbízatását nem attól kapta akinek útjában van.

Ismerek olyan hívő embert akit sokszor félre tettek, mintha belerúgtak volna, de ő megállt és az idő folyamán Isten igazolt mellette.

Te milyen oszlop vagy? Vállalod ezt a kellemetlen megbízatást?

A próféták is ilyen emberek voltak, Isten szavát hirdették, és sokszor nem tetszett a hallgatóknak.

Ma is vannak ilyen igehirdetők, aki nem emberek tetszését keresik, a tiszta igét hirdetik, a bűn ellen beszélnek, és ezért nem mindenkinek tetszenek.

 1. Az oszlop akkor is áll mikor feleslegesnek látszik,

aki oszlop azt a kitartás jellemzi, sok eseménynek tanúja, de nem rendül meg, tudja mi a célja, miért van ott, és akkor mikor szükség van rá teszi feladatát.

Vagy te egy ilyen oszlop, aki tudod milyen megbízatást kaptál, és teszed azt?

Egy néhány oszlop az igéből:

Gal 2,9

 • Jakab, Kéfás és János oszlopok voltak,

  • megbízható személyek voltak

  • hordozták a terheket, nem inogtak meg,

  • Isten eszközei voltak

 • Lót is oszlop lehetett volna,

Isten haragjának zúdulását akadályozhatta volna meg ( ha lett volna még 9 társa, de viselkedése miatt vejei sem hittek neki, ha azok hittek volna, mások is lettek volna, és lettek volna tízen is)

Mi hány ember megtérését szalasztottuk el?

 • Szárdíszi hívők:

Jel 3:4 De van néhány neved Szárdíszbán, azok, akik nem szennyezték be ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók rá.

– ezekre Isten feladatot is bíz: erősítsd meg a többieket.

Vagy te ilyen oszlop a gyülekezetben?

Aki nem a tömeggel haladsz, nem szennyezed be ruhádat?

Az oszlopnak üzenete van!

Mit olvasnak rólunk az emberek?

 1. Isten nevét?

 2. Isten városának nevét, a hova tartozás helyét?

 3. Krisztus új nevét? Ezt Krisztus írja rád, ezt nem lehet mint egy jelmezt felölteni,

Mit a titka hogy ezt beteljesítsd?

Az oszlopnak van látható része, és egy láthatatlan része, a fundáció, az alap, ez ad neki tartást,

Mi lehet az én és a te fundamentumod?

Az ami nem “látszik” de tartást ad?

Az Istennel való személyes kapcsolat, a titkos kamra, az ige olvasása, elmélkedés rajta és a gyönyörködés benne, az imádkozás!

“Aki győz”… mondta az Úr Jézus, János apostol pedig megmagyarázza: “és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk”

Nem az oszlop voltunkért győzünk, hanem a hitünk által győzünk, mert úgy élek mint aki hiszek.

Segítsen az Úr erre bennünket!

Megosztás

Örök élet? Ez valóság?

Erre a kérdésre minden ember szeretné ismerni a pontos választ. És ezt a választ nem is olyan nehéz felfedezni.

A Biblia világosan beszél erről, azt mondja, hogy Isten a teremtéskor az ember szívébe helyezte az örökkévalóság gondolatát is (Préd 3,11 ). Éppen ezért minden ember érzi azt, hogy van tovább a halál után.

Ez a tudat minden népcsoportban ott van, megtaláljuk ezt hitükben, kultúrájukban, szokásaikban.

Csak a modern ember nyomja el a tudatában ezt, de biztos céllal. Ha van élet a halál után, akkor lesz találkozás azzal aki ezt elrendelte, akkor lesz számadás a földi életért, lesz ítélet.

Tehát készülni kellene erre, úgy kellene élnie, hogy elkerülje az ítéletet, ezt pedig nem akarja.

Nem akar tudni, vagy gondolni rá, mert ha ezt elfogadja, a lelkiismerete is figyelmezteti, vádolja cselekedetei miatt, és hogy ezt elnémítsa kezdi tagadni az egészet. Ha nincs élet a halál után, nem lesz ítélet, nem lesz számadás a tettekért, lehet élni akárhogy.

Ezt a tudatot el lehet nyomni egy egész életen át, de szembe kell vele nézni az élet végén, vagy olyan pillanatokban, mikor az ember halálközelbe kerül, és az egész élete lepereg előtte. Akkor minden ember tudja, vagy tudomásul veszi: van tovább is, van élet a halál után, de sokszor már késő, nem lehet változtatni, eldőlt a sorsa örökre.

Az élet folyamán még van idő, lehetőség változtatni, az örökkévaló sors felől.

A Biblia leírja egy ember kérdését: “Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?”  és megadja az egyszerű de biztos választ: “Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!”

Elfogadni és hinni amit a Biblia mond, azt ami mélyen a szívedbe, elmédbe van írva, nagy bölcsesség.

A Biblia leírja: van örök élet, lesz számadás, lesz megjutalmazás, vagy örök büntetés, mert Isten nem gonoszságra, bűnre teremtette az embert, de az ember választott, és célt tévesztett.

Mégis Isten felkínál egy lehetőséget, megoldást:

– felhagyni a bűnnel, vagyis megtérni Istenhez,

– beismerni a bűnt, és elfogadni az általa küldött helyettes áldozatot, Jézus Krisztust, mint személyes megváltót.

Aki ezt megteszi, és nyilvánosan is megvallja, megtapasztalja Isten újjáteremtő munkáját, új természetet nyer, más ember lesz, nem szereti, nem és nem kívánja már a bűnt.

Ez nem csupán elmélet, ezt minden igaz keresztyén megtapasztalta, te is részese lehetsz. Ha kérdéseid vannak, keress meg egy olyan keresztyént, aki már megtapasztalta ezt, és segíteni fog neked is.

Csak egy nagy kérdőjel van: akarod-e?

Megosztás

Miért van szükséged Jézus Krisztusra?

Miért van szükséged Jézusra?

Honnan tudhatom meg, hogy feltétlen Jézus Krisztusra van szükségem?

Csak Jézus Krisztus bocsáthatja meg a bűnöket, a szentek nem segíthetnek?

A tisztító tűzben nem tisztulhatok meg?

És még több hasonló kérdést tesznek fel az emberek. A válasz is sokféle lehet, de a helyes, minden kritikát kiálló választ a Biblia adja meg.

Miért? Mert a Biblia Isten beszédét tartalmazza, amelyet az emberhez intéz. Ez az a beszéd amely az embert a maga valóságában mutatja be, bűneivel, Isten elleni lázadásával együtt, de Istent is bemutatja, igazságosságát és kegyelmességét is, és a szabadulás egyetlen lehetőségét is feltárja.

Miért van tehát szükséged Jézus Krisztusra?

1. Mert bűnös vagy, örökölted a bűnt, és cselekedted azt.

Ádámban te is ott voltál amikor vétkezett, és a sok bűnről, rosszról amit tettél egész életed alatt ne is beszéljünk.  A bűnnek zsoldja, fizetsége pedig a halál, a testi és örök halál. Ez utóbbi nem megsemmisülés, hanem egy olyan lét, ahol Istentől elválasztva lesz a bűnös, a kín és a gyötrelem helyén.

2. Szükséged van Jézus Krisztusra mert Isten igazságos.

Ha pedig igazságos, akkor bűneidért meg kell büntessen, téged, vagy valaki mást, aki magára vállalja a te bűneidet. És Jézus Krisztus az aki ezt megtette helyetted. Így te mentesülhetsz bűneid büntetése alól.

3. Szükséged van Jézus Krisztusra mert Isten kegyelmes is.

Isten a Bibliában határozottan kijelenti, hogy nincs más közbenjáró, nincs más helyettes áldozat a bűnért akit elfogadhat, csak Jézus Krisztus.

Isten kegyelme az hogy Őt elküldte e földre, majd sújtotta bűneid büntetésével, a te tennivalód az hogy elfogadd ezt a kegyelmi ajándékot.

Nem segíthetnek rajtad sem a szentek, sem Szűz Mária, ők is kegyelemre szorult bűnös emberek voltak, még a saját bűneiket sem tudták lefizetni. Ők is kellett volna fizessenek a bűnért. Az ő bűneiket is Jézus Krisztus fizette le.

Csak Jézus Krisztus az aki nem kellett a saját bűnei miatt fizessen, így fizethetett a te helyedben.

Ezért van feltétlen szükséged Jézus Krisztusra.

Ő halt meg a te bűneidért, és ha ezt elfogadod, felhagysz a bűnözéssel, vagyis megtérsz, a magad felett való jogot teljesen átadod neki, fel vagy mentve Isten előtt a bűn alól, sőt Isten kedvesen fogad, mint azt aki Fiának áldozatát elfogadta.

Isten a fiának fogad el, ha hiszel benne, ez pedig a kegyelem legnagyobb mértéke amelyre senki ember nem volt és nem lesz érdemes.

Sokan tekintenek másként Jézus Krisztusra, például mint egy jó barátra, akivel szembe sok mindent megengedhetnek maguknak, vagy úgy mint aki eszköz lehet a lelkiismeret megnyugtatására, a múlt elfelejtésére.

Sokan úgy gondolják, ők rendelkeznek vele, ők mondják meg hova üljön, hol legyen a trónja, mit tegyen, pedig Ő az Isten, Neki adatott minden hatalom mennyen és földön, Ő az aki az Atya Istennel együtt ül a trónon, aki előtt a mennyei hatalmasságok is térdre borulnak.

És akkor ki vagy te földi bűnös ember, hogy rendelkezni akarsz vele? Hogy te akarod megállapítani a szabályokat, mit tegyen, vagy hogy tegyen Ő? Te el kell fogadd az Isten által megállapított szabályokat.

Ha akarod bűneid bocsánatát, a múlt rendezését, ha akarsz örök életet, ha a jövődet akarod biztosítani, Jézus Krisztusra van szükséged, de úgy mint Isten Fiára, aki magára vette bűneidet, elszenvedte helyetted a büntetést, és most Ő akar Úr lenni életed felett.

Keresd ezért az Ő akaratát, olvasd a Bibliát, az Ő beszédét, ahol megtalálod Őt, és teljes szívvel engedelmeskedj neki.

Megosztás

Advent és Karácsony

A keresztyén világ adventet ünnepel, készül a karácsony megünneplésére.

A világnak az advent csak karácsonyra való készülődés, takarítás, bevásárlások, sütés főzés, aztán a karácsony az ajándékok, evés, ivás alkalma.

Ha nem lenne a sok jó falat, az ajándékok, a karácsonyfa, nem is lenne az ünnep.

Mond nálad mi adja meg az ünnep színét, lényegét?

Mit jelent az advent, és karácsony?

Akinek csak ezek, a felsoroltak, adják meg az ünnep hangulatát, varázsát, nem igazi az ünneplése, csak keresztyén köntösbe öltöztetett pogány, bálvány isteneknek szentelt ünneplés.

Nem baj, nem bűn az ünneplés, a megemlékezés, de hogyan kell ünnepeljünk?

Nézzünk meg néhány személyt hogyan várta és ünnepelte az Úr Jézus születését, és közben vizsgáljuk meg mi hogyan ünnepelünk:

1.- József és Mária,

a) Máté 1,24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

Luk 1,38 Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Itt az Isten iránti engedelmesség nyilvánul meg.

Hogyan nyilvánul meg ma ez az engedelmesség?

A jó válasz érdekében csak egy segédkérdés: komolyan veszed te azt amit Isten a Bibliában kijelent, parancsol?

b) Luk 1,46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

Luk 1,47 És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

Ebből az tűnik ki, hogy Mária magasztalva, és örömmel, ujjongva engedelmeskedett. Meglátszik-e ma Isten népén, rajtad, az ujjongó öröm,… ?

Tudsz-e örvendeni, hogy az Úr Jézus érted jött le, és megváltott?

Látják-e azt az emberek hogy jó Isten gyermekének lenni,

2.- Zakariás és Erzsébet

Luk 1,6 És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

Ma sokan nem törődtek Istennel, az igazsággal, feddhetetlenséggel, így volt ez régen is de Zakariás és Erzsébet igazak és fedhetetlenek voltak.

Jellemez -e téged az igazság? a feddhetetlenség?

Meg vagy-e igazulva Jézus Krisztusban? …és jársz-e az igazság szerint?

3.- Simeon és Anna,

Luk 2,25 És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.

Figyeld meg: igaz, istenfélő, várta a Mesiást, Szentlélek volt rajta.

Várod-e te az Úr Jézus visszajövetelét,

A Szentlélek benned lakik, ő vezet, irányít?

Luk 2,36 És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből …

Luk 2,37 …nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.

Anna szüntelen Isten jelenlétében, élt és aktívan, szolgálva várta,

Isten jelenléte jellemezi életed?

Aktívan, szolgálva várod őt?

4.- A pásztorok

Luk 2,15 És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.

A pásztorok hittel fogadták a hírt, érdekelte őket, elmentek hogy megértsék mindazt ami történt.

Akkor amikor Isten szól, meghallod-e hittel fogadod?

5. Egy egész tömeg, – a nép, akik hallottak róla

a pásztorok szavára elcsodálkoztak, Lk 2,18

Anna beszédére nem olvasunk semmi reakcióról, Lk 2,38

Tehát elcsodálkoztak, vagy közömbösek maradtak.

lehet így is viszonyulni Istenhez, lehet így is várni az Úr Jézus visszajövetelét.

Te hogyan ünnepelsz?

Lehet úgy mint a felsorolt személyek,

engedelmességben Isten iránt,

magasztalva, és örömmel, ujjongva.

igazan és fedhetetlenül

istenfélelemben,

várva az Úr Jézus visszajövetelét,

a Szentlélek vezetése alatt, vele betelve.

Mert van mit ünnepelni, az Úr Jézus földre jött, hogy nékünk életünk legyen, és bővelkedjünk

Ez ünnepnek az is üzenete: lehet tisztán, helyesen élni és ünnepelni, abban az időben is lehetett, és úgy kell ma is élni:

Fil 2,15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

 

Megosztás

Közösségépítő hétvége a Bánságban

lejegyezte: Boros Emilia

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet negyedik alkalommal szervezett közösségépítő, hitmélyítő hétvégét 2018 szeptemberében. Erre az alkalomra a Precept Ministries International Surduc-i tó partján levő konferencia központjában került sor, ahol a közösséget verőfényes napsütés, színpompás őszi táj, gazdagon megterített asztal várta.

,,Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé”-ezzel az Igével, Jézus szavaival köszöntötte az egybegyűlteket Boros Róbert lelkipásztor, majd arra bátorított mindenkit, hogy ezen a ,,csendes hétvégén” próbáljon mindenki Istenre és egymásra figyelni, feltöltődni, lelkiekben gazdagodni.

A másfél nap alatt kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak egyaránt lehetőségük volt hosszú sétákat tenni a tóparton, vízibiciklizni, beszélgetni, röplabdázni, játszani, de természetesen a közösséget érintő gyakorlati kérdéseket is megbeszélték, egymást bátorítva, segítve.

A hétvége témája a Lelki növekedés volt, de olyan kérdések megbeszélésére is sor került, mint a keresztyén élet gyakorlati megnyilvánulásai, gyereknevelés, közösségi oldalak használata, napi csendesség, megbocsátás, korrupció. Nagy hangsúlyt fektettek a közös éneklésre, imádkozásra, egymás mélyebb megismerésére is.

Hálásak vagyunk elsősorban Istennek a szép időért, oltalomért, gazdag testi- és lelki táplálékért, ugyanakkor bízunk benne, hogy ezt a hagyományt megőrizhetjük és a jövőben is folytathatjuk.

Kiemelt köszönet illeti a Magyar Kormányt, aki a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta a rendezvény megvalósulását.


Megosztás

Együtt a bánsági magyar gyermekszívekért!

2018. március 17-én több, mint húsz Bánságban élő vasárnapi iskolai tanító, keresztyén pedagógus tartott konferenciát ,,A tinédzserkor kihívásai” témával a Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet szervezésében. Az alkalom kötetlen beszélgetéssel indult meleg tea, kávé mellett, majd néhány lelkes fiatal az alkalomhoz illő énekekkel hangolta a szíveket a napi téma feldolgozására.

Ezután imában hozták Isten elé gondjaikat, örömeiket azzal a hittel, hogy a Teremtő és gondviselő Istennél minden problémára van megoldás.

Az alkalom második felében meghallgatták Buzás-Gere Henrietta, nagyváradi keresztyén pszichológus előadását a fenti témában, aki felsorolta a tinédzserkor jellemzőit, majd felvázolta azokat a lehetőségeket, gyakorlati tennivalókat, amelyeket alkalmaznunk kell gyermekeink, ifjaink egészséges lelki fejlődésének elősegítésére.

A pszichológusként és gyermek-bibliakörök vezetőjeként dolgozó előadó hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a függőségek kialakulását megelőző prevenció, a tinédzserek meghallgatása és nem a tiltás, hanem a velünk való együtt gondolkodás kialakítása. Mivel identitáskereső fázisban vannak, elengedhetetlenül fontos tudatosítani, milyen nagy érték van bennük, mennyire drágák és értékesek elsősorban Isten, de mindannyiunk szemében.

Nagyon sok gyakorlati tanács is elhangzott arra nézve, hogyan közeledhetünk gyermekeinkhez, megelőzve az érzelmi eltávolodást, elszigetelődést.

Az alkalom végén meleg ebéd mellett még lehetőség volt a kapcsolatok ápolására, táborszervezési kérdések megbeszélésére, egymás bátorítására. Mindnyájan egyetértettek abban, hogy csak összefogással és hittel szolgálhatnak együtt a bánsági magyar gyermekszívekért.

Az esemény megvalósítását támogatta a Várbástya Egyesület által létrehozott Temes Megyei Magyar Közösségfejlesztési Alap.

Boros Emília, az Erdélyi Baptista Vasárnapi Iskolai Szövetség elnöke

Megosztás

Beszámoló a Nagykövéresi Közösségi napról

A Temesvári Magyar Baptista Gyülekezet immár 2. alkalommal szervezett közösségi napot Nagykövéresen. A közösség tagjai a nagyváros zaját maguk mögött hagyva, kint a természetben ápolták a testvéri kapcsolatokat. 2017 szeptember 9.-én szombaton gyűlt össze a közel 70 személyből álló csapat Temesvárról és néhányan Ötvösdről.

A délelőtt folyamán lelki feltöltődésre volt lehetőség. A szervezők igyekeztek változatos programokkal szolgálni a résztvevők felé. Istent dicsérő énekekkel kezdték a napot, hálát adva a megtartásért, azért hogy most így együtt lehetnek. Ezután fórumbeszélgetésre került sor, melynek témája a félelem volt. Mit kezdjünk a félelmeinkkel, hogyan kezeljük őket, mit tanít ezzel kapcsolatban a Biblia?

A különböző korosztályból és különböző háttérből jövő megkérdezettek egyetértettek abban, hogy a félelem bárkit megkörnyékezhet. Ezek lehetnek vélt vagy valós félelmek. A szülő aggódik és félti gyermeke jövőjét, a nyugdijas fél, hogy a nyugdija nem lesz elég a megélhetéshez, vagy a fiatal házas, aki banki kölcsönt vett fel, hogy lesz-e miből megadnia a kölcsönt. Féltjük az egészségünket, iskola kezdés előtt a gyermekeink biztonságát, és még a halálfélelem is megkörnyékezhet. Többen elmondtak epizódokat saját életükből, hogy hogyan győzték le félelmeiket. A felismerés, a kimondás, a megvallás az első lépés a kivezető útban. Ezután megvallani Istennek, elmondani, megosztani a problémát valakivel, együtt imádkozni egy testvérrel. Nagyon lényeges, hogy elővegyük ilyenkor is Isten ígéreteit, melyek erősiteni tudják Istenbe vetett bizalmunkat. Ahány napja vagy egy évnek, mindegyikre jut egy “Ne félj!” a Bibliából. A mi mindeható és mindentudó Atyánk meg akar óvni a fölösleges aggódástól, hiszen ő tartja kézben a történelem eseményeit, a mi életünk történéseit. Ha Krisztusban vagyunk, vele való szoros közösségben éljük napjainkat, akkor megnyugodhatunk abban, hogyha nem is minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, Ő mindent javunka tud fordítani. (Róma 8, 28). A munkával, a közérdekű tevékenységekkel hasznossá teheti magát az ember és máris nem a félelmein gondolkodik. A kiscsoportos imádkozás során egymásért is imádkoztak a résztvevők.

A finom ebéd elfogyasztása után szervezett játékokra került sor. A focipályán nagy volt a lelkesedés. Kicsik és nagyok rúgták a labdát. Mások csapatépitő játékokban vettek részt Pincotan Emilia szervezésében. Az ebéd utáni séta alkalmával teafüvet is szedtek némelyek.

Késő délután oszlott szét a csapat. Kiváncsian várják a következő közösségépítő napot.

A nap mottója lehet bölcs Salamon mondása: “Vidám szív a legjobb orvosság”.

A közösségi nap létrejöttét a Communitas Alapitvány támogatta.

Megosztás