Advent és Karácsony

A keresztyén világ adventet ünnepel, készül a karácsony megünneplésére.

A világnak az advent csak karácsonyra való készülődés, takarítás, bevásárlások, sütés főzés, aztán a karácsony az ajándékok, evés, ivás alkalma.

Ha nem lenne a sok jó falat, az ajándékok, a karácsonyfa, nem is lenne az ünnep.

Mond nálad mi adja meg az ünnep színét, lényegét?

Mit jelent az advent, és karácsony?

Akinek csak ezek, a felsoroltak, adják meg az ünnep hangulatát, varázsát, nem igazi az ünneplése, csak keresztyén köntösbe öltöztetett pogány, bálvány isteneknek szentelt ünneplés.

Nem baj, nem bűn az ünneplés, a megemlékezés, de hogyan kell ünnepeljünk?

Nézzünk meg néhány személyt hogyan várta és ünnepelte az Úr Jézus születését, és közben vizsgáljuk meg mi hogyan ünnepelünk:

1.- József és Mária,

a) Máté 1,24 József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

Luk 1,38 Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Itt az Isten iránti engedelmesség nyilvánul meg.

Hogyan nyilvánul meg ma ez az engedelmesség?

A jó válasz érdekében csak egy segédkérdés: komolyan veszed te azt amit Isten a Bibliában kijelent, parancsol?

b) Luk 1,46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

Luk 1,47 És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

Ebből az tűnik ki, hogy Mária magasztalva, és örömmel, ujjongva engedelmeskedett. Meglátszik-e ma Isten népén, rajtad, az ujjongó öröm,… ?

Tudsz-e örvendeni, hogy az Úr Jézus érted jött le, és megváltott?

Látják-e azt az emberek hogy jó Isten gyermekének lenni,

2.- Zakariás és Erzsébet

Luk 1,6 És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

Ma sokan nem törődtek Istennel, az igazsággal, feddhetetlenséggel, így volt ez régen is de Zakariás és Erzsébet igazak és fedhetetlenek voltak.

Jellemez -e téged az igazság? a feddhetetlenség?

Meg vagy-e igazulva Jézus Krisztusban? …és jársz-e az igazság szerint?

3.- Simeon és Anna,

Luk 2,25 És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.

Figyeld meg: igaz, istenfélő, várta a Mesiást, Szentlélek volt rajta.

Várod-e te az Úr Jézus visszajövetelét,

A Szentlélek benned lakik, ő vezet, irányít?

Luk 2,36 És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből …

Luk 2,37 …nem távozék el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.

Anna szüntelen Isten jelenlétében, élt és aktívan, szolgálva várta,

Isten jelenléte jellemezi életed?

Aktívan, szolgálva várod őt?

4.- A pásztorok

Luk 2,15 És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlük a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.

A pásztorok hittel fogadták a hírt, érdekelte őket, elmentek hogy megértsék mindazt ami történt.

Akkor amikor Isten szól, meghallod-e hittel fogadod?

5. Egy egész tömeg, – a nép, akik hallottak róla

a pásztorok szavára elcsodálkoztak, Lk 2,18

Anna beszédére nem olvasunk semmi reakcióról, Lk 2,38

Tehát elcsodálkoztak, vagy közömbösek maradtak.

lehet így is viszonyulni Istenhez, lehet így is várni az Úr Jézus visszajövetelét.

Te hogyan ünnepelsz?

Lehet úgy mint a felsorolt személyek,

engedelmességben Isten iránt,

magasztalva, és örömmel, ujjongva.

igazan és fedhetetlenül

istenfélelemben,

várva az Úr Jézus visszajövetelét,

a Szentlélek vezetése alatt, vele betelve.

Mert van mit ünnepelni, az Úr Jézus földre jött, hogy nékünk életünk legyen, és bővelkedjünk

Ez ünnepnek az is üzenete: lehet tisztán, helyesen élni és ünnepelni, abban az időben is lehetett, és úgy kell ma is élni:

Fil 2,15 Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.

 

Megosztás

Comments are closed