Az imádság ereje

ApCsel 12,1-17

Az imádság témája nagyon ismert minden keresztyén előtt, mégis ez az a gyakorlat amely a legkönnyebben van mellőzve, elfelejtve.

Gondolkoztál azon: Miért? 

Mondhatnánk azt is hogy az imaórák a legkevésbé kedvelt alkalmak egyes gyülekezetekben.

Gondolkoztál azon: Miért?

Az is megfigyelhető hogy amikor valaki megtér, minden buzdítást az imára nagyon komolyan vesz, majd ahogy telik az idő kezdi elhanyagolni az imát.

Miért történnek ezek? Miért nem ugrunk akkor amikor kérve vagyunk imádkozni, miért nincs fő helyen az imádkozás életünkben, gyülekezetünkben?

És mint egy zárójelben, megkérdezem azt is ha gondolkoztál azon, miért vannak gyülekezetek ahol lüktet az élet, míg máshol tetszhalott, vagy lágymeleg állapot van? Mintha nem lenne élet, nincs buzgóság, nincs munkavágy, minden vonszolva megy, nincsenek megtérések?

Foglalkoztattak ezek a kérdések, és úgy hiszem a válasz egy részét megtaláltam.

Szeretnék ma néhány olyan dolgot leírni, ami megerősítsen bennünket az imádkozás területén.

A gyenge hívő életnek különböző okai vannak, egyik okát Isten így állapítja meg:

Hós 4:6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.

Sokszor ez egyik ok, hogy nem ismerjük Istent, nem ismerjük az Ő bánásmódját az emberrel, és nem ismerjük önmagunkat sem, és nem ismerjük azt sem amivel bennünket bízott meg.

Egy nagyon érdekes igeszakasz van előttünk, Péter apostol fogsága és szabadulása.

Nemcsak nekünk vannak kísértéseink az imádkozás területén, az első gyülekezetben is voltak hasonló problémák, emlékezzünk arra, mikor úgy imádkoztak, hogy megmozdult a hely, itt is buzgón imádkoznak

Csel 12:5 Pétert tehát börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

majd mikor meghallgatásról van szó, a hitüket látjuk:

Csel 12:12-17 Miután ezt megértette, elment János (akit Márknak is neveznek) anyjának, Máriának a házához, ahol sokan összegyűltek és imádkoztak. Amikor Péter zörgetett a bejárati kapunál, egy Rodé nevű szolgálóleány ment oda, hogy hallgatózzék. Ahogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig azt mondták neki, hogy elment az esze. Ő azonban csak erősítgette, hogy úgy van. Azok pedig azt mondták, hogy az ő angyala az. Péter pedig tovább zörgetett. Amikor végül kaput nyitottak, és meglátták, elálmélkodtak.

Mi is hasonlóak vagyunk hozzájuk, nem tudjuk elhinni, hogy az amiért imádkoztunk megtörténik.

Sőt azt gondoljuk, mi praktikusabb emberek vagyunk, miért töltsük az imádkozással az időt, ha úgy látjuk néha nem történik semmi?

Az imádkozásra sok buzdítás van, az Úr Jézus tanít, buzdít a kérésre, ezt teszik az apostolok is. Mégis olyan gyenge az ima életünk.

Idézek néhány igehelyet:

Mt 7:7-8 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Mt 21:22 És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Mrk 11:24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Jn 14:13-14 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Jn 16:24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Tudjuk a parancsot, érezzük a szükséget, imádkozni kell, és mégis miért nem imádkozik a hívő ember? Miért tudjuk olyan könnyen elhanyagolni?

Egyesek szerint az ima a lélek lélegzet vétele, mégis sokan lélegzés nélkül próbálnak megélni.

Legyünk őszinték most önmagunkkal szembe.

Azt nem merjük kimondani hogy nem hiszünk a meghallgatásban, mert Isten megígérte, de nem alkalmazzuk az imát, ami mégis a hitetlenségről tesz bizonyságot.

Mi a hitetlenségünknek az oka?

 • Sokszor imádkozunk, és semmi látható nem történik, olyan amit mi várunk, és idővel már nem is hisszük hogy van értelme.

 • Talán nagy bizonytalanság van bennünk kéréseinkkel kapcsolatosan. Vagy éppen Isten akaratával kapcsolatosan?

 • Vagy nem értettük meg az imádkozás lényegét, miért is adta Isten ezt a lehetőséget gyermekeinek?

Azért biztos nem adta, hogy csak lefoglaljon bennünket, azért sem hogy elámítson, hamis nyugalmat kapjunk, közben semmi sem történik.

Az imádság nem az önszuggesztiónak eszköze sem, ahogy egyesek gondolják.

Vizsgáljunk meg egy igeverset amivel sokan nyugtatják magukat, meg másokat is, akkor mikor imájukra nem történik semmi, és ez okot is ad, hogy meglankadjanak az imában:

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

Hogyan értelmezzük ezt az Igeverset?

Ennek az igeversnek 3 értelmezése is lehet, nézzük meg érvényességüket:

 1. ha kéréseink Isten akarata szerintiek Ő meghallgat, következik, ha nem akarata szerintiek akkor nem hallgat meg, ha nem hallgat meg, vagyis nem történik az amit várunk, igazoljuk magunkat, nem volt Isten akarata szerinti a kérésünk,

 2. kérünk valamit, Ő pedig akarata szerint hallgat meg minket, …tehát meghallgat, de akarata szerint teljesíti kérésünk,

 3. kérünk valamit az Ő akarata szerint, vagyis ígéretére alapozva, Jézus nevében és Ő meghallgat minket.

Mind a 3 válasz nem lehet helyes, melyik a helytelen válasz?

nézzük meg a következő két igeverset is:

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

1Ján 5:15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.

Ha az első választ tartjuk helyesnek, akkor a két igevers között ellentét van.

Valamit akarata szerint kérünk – vagy akármit kérünk ;s meghallgat minket.

És ellentét van más igeversekkel is, pl.

Jn 14,13-14 Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.

vagy

Jn 16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Viszont ha elfogadjuk a 2. és a 3. választ összhang van az igeversek között.

Hisszük mi hogy, Isten meghallgatja kéréseinket? Akármit kérünk?

Hisszük azt hogy Isten megváltoztatja tervét, előbbi akaratát, azért mert mi imádkozunk, kérünk valamit?

Vagy úgy gondoljuk, Istennek megvan a terve, és ott nincs változás, minden terve szerint történik, mintha nem is Istenben, hanem a “sorsban” hinnénk,

Tehát: Mit hiszünk?

 • ha imádkozunk, kérünk valamit ami az Ő akarata szerint van meghallgat, ha nincs akarata szerint nem hallgat meg, így is úgy is az történik amit Isten akar, és akkor miért imádkozzunk? Csak azért hogy legyen elfoglaltságunk?

 • Vagy hiszük azt, hogy ígérete szerint meghallgat, megvannak kéréseink nála, akarata szerint hallgat meg a javunkra, a megfelelő időben? Bizodalmunk van benne?

Egy egyszerű példa érthetőbbé teszi előttünk: a gyermek kér szüleitől egy rollert, de szülei egy biciklit vesznek neki. Nem volt meghallgatva a kérés? Meg volt hallgatva, a szülők akarata szerint, a gyermek javára, még többet kapott mint remélt.

Hogy van hát? Isten minden kérésünket meghallgatja? Még akkor is ha eredetileg Ő mást akart? Vagy Ő másképp tervezte? Közbe léphetünk mi az Ő tervébe? Isten enged nékünk beleszólást terveibe?

A teljes Irás szerint: Isten meghallgatja imáinkat!

Igaz, meghallgat akarata szerint, a jobbat adja nekünk, Ő jobban tudja kéréseinket, vágyainkat, és nekünk megvan a bizodalmunk benne, hogy kéréseink megvannak nála és az alkalmas időben megadja azokat, úgy ahogy az a javunkra lesz.

Egy igehely ahol bátorítást találunk arra hogy van értelme imádkozni:

1Kor 3:9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

Isten bennünket, gyermekeit, benne hívőket, munkatársainak választott. Nem jelenti azt hogy minden úgy fog történni ahogy mi akarjuk, Isten dönti el, és Ő jobban tudja mi kell történjen de adott nékünk is beleszólást a világ eseményekbe,

 • lesznek események amelyek megtörténnek mert mi imádkozunk,

 • lesznek más események amelyek nem történnek meg, mert bennünket nem érdekel, mi közömbösek vagyunk.

Példákat szeretnék idézni, amelyek igazolják ezt, hogy beleszólhatunk Isten tervébe,

 1. Már a teremtéskor, Isten az embert munkatársának választotta, az ember lett megbízva hogy nevet adjon az állatoknak.

1Móz 2:19-20 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak;

 1. Ábrahám közbenjárása Szodoma és Gomora esetében, Isten terve a városok megsemmisítése volt. Az alku után Isten kész változtatni tervén. Az alku nem teljesült, nem volt 10 igaz sem hogy megkegyelmezzen a városoknak, ezért Isten csak az igazakat menti meg, és még ekkor is Lót kérésére Isten megkegyelmezett egy kis városkának, Coárnak.

 2. Jób imájára is szükség volt,

Jób 42:8 Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti érettetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób.

Jób 42:10 Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt.

 1. Mózes kétszer is közbenjár a népért,

2Móz 32:9-10 Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.

Mit tett Mózes? Imádkozott, közbenjárt a népért, az eredmény? Isten megváltoztatta tervét, megállította a csapást, másodjára is hasonlóan, de megbünteti a hitetleneket,

 1. Ezékiás imája, és élete meghosszabbítása,

2Kir 20:1-6 Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ézsaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván: Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ézsaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, íme én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába; És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért.

 1. Illés imája, 3 és fél évi szárazság,

Jak 5:17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:

Tehát Isten:

 • beleszólást adott az embernek a teremtés munkájába,

 • lehetett vele alkudni, kész volt megkegyelmezni a bűnös városoknak, az igaz emberekért,

 • Jób imájára is szükség volt, hogy barátai bocsánatot nyerjenek,

 • Mózes imájára 2-szer is megkegyelmez a népnek,

 • Ezékiásnak meghosszabbítja életét,

 • Illés imájára nem volt eső,

A következtetés: Isten beleszólást adott az embernek a világ eseményekbe, az emberek életébe, egészség, halál, bűnbocsánat, kérdésébe, hiszed-é ezt?

1Kor 3:9 Mert Isten munkatársai vagyunk.

Felfogjuk milyen nagy kiváltságban van részünk? És milyen nagy felelősség ez?

 • Beleszólhatunk: életünk formálásában, szeretteink életének alakulásába, beleszólhatunk, közbenjárhatunk értük, (az igaz, hogy Isten tiszteletben tartja a szabad akaratot, de ki lesz az aki nem mondja majd ott: “ha tudtam volna megtértem volna”. És Isten tud különös módon szólni, egy újabb esélyt adni a felismerésre, a megtérésre), az én vagy a te közbenjárásodra.

 • Események történnek meg, mert mi imádkozunk,

 • Események, katasztrófák nem történnek meg mert mi imádkozunk,

 • Gyülekezetünkben elkezd az élet lüktetni, emberek térnek meg, mert mi imádkozunk, és hittel dolgozunk,

 • vagy gyülekezetünk fogy, lágymeleg lesz, mert mi nem imádkozunk,

Még egyszer: tudatában vagy milyen nagy lehetőséged van?

 • Imádkozhatsz és Isten meghallgat, igaz akarata szerint hallgat meg, a te javadra,

de megvan nála kérésed, figyelembe veszi azt,

 • az események folyását kész övéiért megváltoztatni, csak azért mert munkatársainak választott bennünket, mert gyermekei vagyunk!

És ezek után, tudsz nem imádkozni?

Isten maga csodálkozik hogy nincs közbenjáró…

Ézs 59:16 Amikor látta, hogy nincsen senki, álmélkodott, hogy nincs, aki közbenjáró lenne,

Hogyan élsz az imával?

És ha nem imádkozol: Miért nem?

A szentek imádságai, ami által komolyan veszik Istent, élnek a lehetőséggel, még a mennyben is ott lesznek:

Jel 5:8 és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfa és füstölőszerrel teli aranycsésze volt, amelyek a szentek imádságai.

 • A te imáid is ott lesznek?

 • Vagy mardos majd a lelkiismeret, ha együtt dolgoztál volna Istennel, mások is üdvösséget nyertek volna,

 • mások meggyógyultak volna, lehet éppen te is, másképp alakult volna az életük, más lett volna a gyermekeid élete, és a te életed is?

 • Más lenne a gyülekezeted élete, erőteljesebbek lennének a szolgálatok, ha imában kérnéd Istent, és hittel tennéd is amit kell, (íme a felelet a különbségekre a gyülekezetek között).

Mond hiszel Isten szavának, ígéreteinek?

Imádkozni fogsz?

Megosztás

Comments are closed