A Biblia olvasása

írta Borzási András József

A hívő ember alapgyakorlatai

2. A Biblia olvasása

Mit tudunk a Bibliáról?

 • Maga a Biblia kifejezés „könyvek” kifejezésre utal, mely művek sokaságát foglalja magába. Ezek a könyvek magukba foglalják Isten hatalmas, bölcs gondolatait, igazságait. És mivel Isten soha sem változik, gondolatai most is azok!

 • Isten konkrét szava. Isten a számunkra érthető módon akarja közölni gondolatait. Legrégibb szövegrészei több mint 3000 éve íródtak. Körülbelül 40 férfi írta. Ezek a személyek nagyon különböztek egymástól – királyok, próféták, pásztorok, vámosok, orvos is. 1610 év alatt. Ők nem egyezhettek meg egymás között, hogy mit vagy miről fognak írni. És mégis, mindegyik könyv ugyanazt tárgyalja, a legkisebb részletekben is. Kategorikusan egy felsőbb Hatalom által lehetséges ez.

  • 2 Timóteus 3:16 „A teljes írás Istentől ihletett”

  • 2 Péter 1:20-21 20 Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. 21 Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.”

  • Máté 4:4 Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik

  • 1 Thessz 2:13 Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az [is]), a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek.

 • Héber, arám, görög nyelven íródott. Műfaji és tartalmi gazdagsága kivételes: költeményektől, énekektől, közmondásoktól, törvényszövegeken, genealógiai (családfák) felsorolásokon, történeti leírásokon, prófétai jövendöléseken át imádságokig, levelekig terjed

 • Kr. e. 200 körül az eredeti héber nyelvű könyveket a kor legelterjedtebb nyelvére, görögre fordították. Az ekkor keletkezett néhány könyvet (Tóbiás, Judit, Eszter 1-2 Makkabeusok, Bölcsesség, Sirák Fiának könyve, Dániel könyvének egyes részei) a későbbi zsidóság nem fogadta el Istentől sugalmazott, a hit mértékévé tett kánoni, szent könyvnek. Az ő véleményükhöz csatlakoztak a protestáns keresztény testvérek is; Míg a katolikus egyház az egyházi hagyományokra támaszkodva, ezeket is szent könyveknek tartja. (ezért van, hogy a protestánsok szerint a Biblia 66 könyvből áll, míg a katolikusok szerint 72 könyvből)

 • Napjainkban több mint 2303 nyelvre lefordították. A föld lakossága közül 98%-a érti a Bibliát.

 • A Biblia „tömeges” használatát, a teljes Szentírást a közösség és a családok életének középpontjába helyezését a 17. századi puritánoknak köszönhetjük.

 • A Biblia nem olyan szent könyv, amit vakon kell hinni. Sőt, megadja a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk mennyire igaz és helyes. Ott van a sok prófécia, ami pontosan beteljesedett, vagy a tudományos dolgok, amikről annak idején nem tudtak (mint például a föld gömbölyű).

  • Ézsaiás 40:22a Ki ül a föld kereksége fölött
  • Jób 26:7 Õ terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.
 • A Biblia elpusztíthatatlan. Napról napra többen olvassák.
  • Máté 24:35 Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
  • ApCsel 19:20 Ekképen az Úrnak ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala.

Milyen vélemények vannak a Bibliáról?

 • Sokan „Az emberiség kollektív emlékezetének” említik

 • Zwingli, és Kálvin szerint: „Minden alázatos keresztény képes az evangélium helyes értelmezésére.”

 • Chrisostomus szerint „a Biblia a lélek orvossága.”

 • Kálvin „vaskos héjú kenyérnek” nevezi egyik prédikációjában

 • Napoleon Bonaparte szerint: „A Biblia nem egy akármilyen könyv, hanem egy élő lény, mi legyőz mindent ami ellene áll.”

 • Károlyi Gáspár: „olvassák, hányják-vessék mindenek, szegények, gazdagok, kicsinyek, nagyok, férfiak és asszonyok”.

 • 1563-as Tarcal-tordai Hitvallás szerint, „valaki a szentírás olvasását megtiltja az emberektől, legyen tisztában azzal, hogy azoktól minden bizonyos vigasztalásnak és üdvösségnek reményét elveszi.”

Miért olyan fontos a Biblia olvasása?

 • Isten Igéje Jézussal van azonosítva több helyen is a Bibliában. Ha elhanyagoljuk a Bibliát, magát Jézust hanyagoljuk el. Ha szégyelljük a Bibliát, magát Jézust szégyelljük. Ha valami fontosabb, mint a Biblia, Jézusnál is fontosabb!

  • János 1:1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

  • 1Péter 1:23 Mint a kik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, a mely él és megmarad örökké.

 • Nem helyes, hogy Isten igéjét ne olvassuk. Azzal, hogy elhanyagoljuk az olvasását, tanulmányozását: megvetjük, és ez bűn.

  • ApCsel 6:2 Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk

  • ApCsel 13:46 Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk

 • Ha tanulmányozod Isten igéjét, megérted Istent, s az Ő tervét, akaratát

  • Péld 2:4-5 4 Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: 5 Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

 • Isten Igéje megtisztít

  • János 15:3 Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.

 • Isten Igéje igazság

  • János 17:17 Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság

 • A Biblia fontosabb még az evésnél is

  • Luk 4:4 Jézus pedig felele néki, mondván: Meg van írva, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden ígéjével.
  • Zsidók 13:8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.
 • A Bibliában isteni hatalom rejlik

  • Zsid 4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

 • Csakis az igével lehet legyőzni a Sátánt. Jézus is az igére alapozott, mikor megkísértetett. És erre utasít Pál is.

  • Máté 4:3-11 4Õ pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik7Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 11 Ekkor elhagyá õt az ördög

  • Efézus 6:10-17 12 Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. 13 Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok 15 És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével; 17 Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

  • János 6:68 Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad.

 • Akkor vagyunk igazán Isten gyermekei, ha hallgatjuk és betartjuk Isten beszédét.

  • Lukács 8:21 Õ pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, a kik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.

  • János 8:31-32 31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok; 32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

 • Aki olvassa a Bibliát, és betartja amit az ír, az sikeres lesz az ő cselekedeteiben.

  • Jakab 1:25 De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az õ cselekedetében.

  • Józsué 1:8 El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz

 • Aki olvassa a Bibliát, erőt nyer a kísértések ellen
  • Zsolt 119:9 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? 11: Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
 • A Biblia olyan tanácsokkal, gondolatokkal lát el, amelyek még a tanítóidnál is bölcsebbé tesznek:
  • Zsolt 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.
  • Zsolt 119:99 Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim.
  • Példabesédek 1:5-6 Hallja a bölcs és öregbítse az õ tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. 6 Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére.
 • A Biblia segít abban, hogy ne pazarold el életed értékes éveit, hiábavalóságokra.

  • Máté 7:24-27 24 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az õ házát: 25 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. 26 És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát: 27 És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.
 • Ismervén a Bibliát, reménységed van, még akkor is ha körülötted minden összeomlik.

  • Róma 15:4 Mert a melyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen
  • Zsoltárok 112:7 Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó
  • Habakukk 3:17-19 17 Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. 18 De én örvendezni fogok az Úrban, [és] vigadok az én szabadító Istenemben. 19 Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet!
 • Akik olvassák a Bibliát, igeverseket tanulnak meg, azokat különös boldogság tölti el

  • Lukács 11:28 Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és megtartják azt.

 • A Biblia, az igazi keresztény ember útmutatója. Mert minden benne van, ami az életről szól, ami az élethez kell, ami az élet. Olvasd mikor

  • Szomorú vagy. – János 14

  • Ha félsz, vagy sokan bántalmaznak. – Zsolt 27-1,3; Zsolt 91:3,7,11

  • Ha anyagi problémáid vannak – Mate 6-31-33

  • Ha szeretetre vágysz – 1 Kor. 13

  • Ha hited gyengült – Zsidók 11

  • Ha kételkedsz az Úr nagyságában – Zsolt 90.

 • Csak a Bibliában találod meg, hogyan juthatsz a Mennyországba
  • János 14:6;

  • Efézus 2:1-10;

  • Ézsaiás 53:6;

  • Róma 3:10f., 5:8; 6:23; 10:9-13

 • Hogyan kell viselkedj az emberekkel?
 • Hogy lehet egy sikeres és vidám házaséleted?

 • Hogy lehetsz igazán jó barát?

 • Hogyan lehetsz jó szülő?
 • Mi a siker és hogyan érheted el?

 • Hogy változhat meg a természetem, jellemem?

 • Mi az ami tényleg számít e földön? 1Móz 1:27, 28; János 17:3
 • Hogy élhetek úgy, hogy ne sajnáljam, szégyelljem, bánjam a múltamat?

 • Hogyan élhetek olyan életet, mely Isten tetszésére van?

 • Hol találok bocsánatot?

 • Hogyan lehetséges megállni a próbákban, az élet nehéz pillanataiban?

 • Ha nem olvassuk a Bibliát, nem fogjuk megismerni Istent. Hamis képünk lesz róla. Nem lehet úgy imádni Istent, ha nem ismerem.

 • 12 érv, hogy olvasd a Bibliát:

  • A világ legjobban árusított könyve

  • A bibliai hit, történelmi eseményekkel van megalapozva

  • Jézus tényleg élt a földön. Létezett

  • A Biblia üzenete életeket változtatott meg, évezredeken át

  • Olyan emberek vannak megemlítve benne, akik tényleg éltek (Pilátus, Pál), időpontossággal

  • Jézus megbélyegezte a történelmet

  • Csodálatos emberek hisznek a Bibliában (Franz Liszt, Ludwig Van Beethoven, Johann Sebastian Bach, James Prescott Joule, Johannes Kepler, Sir Joseph Lister, Carl Linnaeus, Sir Isaac Newton, Robert Boyle, Michael Faraday,

  • Kielégítő választ ad, minden filozofikus kérdésre, minden emberi hiányra (szeretet, igazság, Isten, halál, béke, szabadság, öröm, biztonság)

  • A világ legelterjedtebb könyve

  • Amit a Biblia ír, értelmes. Minden logikus, és soha sem akadsz meg. Van egy Alkotó, Van jó és rossz, Számunkra nehéz jót tenni. Az ítélet napján megfogunk ítéltetni mindenért amit tettünk. Bocsánatra van szükségünk!

  • Sokan meghaltak hitük miatt.

  • A legnagyobb támadásokat túlélte.

Hogyan olvassuk a Bibliát?

 • Olvassuk figyelmesen, értsük meg! Vágyjuk olvasni, ne legyen megszokás. Igyekezzünk megélni.
  • 1Sám 3:9 9 Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, [ezt] mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére.
  • Lukács 10:39 És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az õ beszédét.
  • Jakab 1:22 Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
 • Olvassuk a Bibliát, addig amíg lehetőségünk van rá.

  • Ámós 8:12b Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg
 • Kell imádkozzunk, hogy terjedjen az Isten Igéje .

  • 2 thessz 3:1 1 Végezetre imádkozzatok értünk atyámfiai, hogy az Úrnak beszéde terjedjen és dicsőíttessék, a miként ti köztetek is.

 • Olvassuk minden nap. Rendszeresen. Csak ha 15 percet rászánsz, egy év alatt kiolvashatod az egészet.

Mit gondolsz milyen volna az életünk ha mostantól a Bibliát úgy használnánk és olyan fontosnak tartanánk mint a mobiltelefonunkat? Ott volna a zsebünkben, táskánkban mindig kéznél lenne. A nap folyamán többször is belelapozhatnánk, kétségbe esetten keresnénk ha véletlenül otthon felejtenénk, vagy elhagynánk. Úgy tartanánk magunknál mintha nem tudnánk nélküle élni. A mobiltól abban különbözik, hogy működik mindenütt. Nem merül le. Nem kell 2 évente cserélgetni, mert egy egész életre szól.

A következő történet egy öregemberről szól, aki Kentucky hegyei közt élt fiatal unokájával. Minden reggel a nagyapa korán kint ült a konyhában, és olvasta régi, megviselt Bibliáját.
Az unokája, aki ugyanolyan szeretett volna lenni, mint ő, mindenben utánozni igyekezett a nagyapját. Egyik nap megkérdezte, “Papa, én is próbálom olvasni a Bibliát úgy, mint te, de nem értem azt, és amit
értek, azt is elfelejtem, amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás?” A nagyapa, aki közben szenet tett a tűzre, csendesen odafordult hozzá, és azt mondta: “Fogd meg ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és
hozz egy kosár vizet!” A fiú úgy tett, ahogy mondták neki, bár az összes víz kicsurgott a kosárból, mielőtt visszaért volna a házhoz. A nagyapa nevetett, és azt mondta, “A következő alkalommal egy kicsit jobban szedd a lábad!”, és visszaküldte azzal, hogy próbálja újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva mondta nagyapjának, hogy lehetetlen a kosárban
vizet hozni, és elindult, hogy vödröt kerítsen a kosár helyett. Az öregember ezt mondta, “Nem akarom, hogy vödörrel hozd a vizet; én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt csinálni, csak nem igyekszel
eléggé”, ezzel el is indult, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a következő forduló. Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, most már csak azért törte magát, hogy lássa a nagyapja az
igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, ahogy csak tőle telt. Természetesen sokkal azelőtt, hogy elérte volna a nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni, “Látod, papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod?”. Az öregember azt mondta: “Nézd meg a kosarat!”. A fiú ránézett, és a kosár másmilyen volt. A régi, piszkos szenes kosár helyett egy tiszta kosár volt. “Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten munkája az életünkben. Ez az, amit csak Isten tud elvégezni, átalakítani bennünket kívül-belül, és lassan Krisztushoz, a Fiához hasonlók leszünk.

Megosztás

Comments are closed