Az ima gyakorlata

írta Borzási András József

A hívő ember alapgyakorlatai

1. Az ima

I. Mi az Ima?

 • az imádság a lélek lélegzetvétele.

 • Közösség Istennel

 • Beszélgetés Istennel

 • Kezdeti “dadogás ” után egyre könnyebbé válik

 • egyike a leghatalmasabb erőknek a világon

 • az ima, fegyver a Sátán ellen

Zsoltárok könyve 62,9; Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk.

Zsoltárok könyve 118,5; Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.

Zsoltárok könyve 145,18; Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.

Rómaiakhoz írt levél 12,12; A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

Filippiekhez írt levél 4,6; Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Miért kell imádkozni?

 • Nem Istennek van szüksége az imánkra, hanem nekünk! Élő Isten-kapcsolat nélkül meghal a hited. Ima nélkül eltávolodsz Istentől. Az Istentől való elszakadás pedig bűn! Ebben az állapotban életed beteg lesz, végül “meghalsz”!

 • Ahogy a földnek napfényre van szüksége, úgy kell életünknek az ima. Isten tudja ezt, ezért Ő lép először. Felkínálja a barátságát. Igéjében felhív, meghív az imára a Vele való kapcsolatra.

Jelenések könyve 14,7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Zsoltárok könyve 105,1-5
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívük, a kik keresik az Urat. Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
Márk Evangéliuma 13,33
Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Zsidókhoz írt levél 4,16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Júdás 1,20
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
Efézusi levél 6,18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

Az ima kegyelem és ajándék

 • Bármikor jöhetünk Isten elé imádsággal, Ő vár ránk, kezdeményez; de soha sem erőltet

 • Jöhetünk Istenhez mint Édesapánkhoz. Jézushoz mint legjobb barátunkhoz.

Imádkozva jobban megismerheted Istent

 • Minél többet töltesz imádkozással, annál jobban megismered Isten jellemét.
 • Minél többet imádkozol, annál nagyobb lesz a szereteted, mert Isten szeretet.

 • Jobban, világosabban megértjük Isten akaratát és tervét az életünkre, fontos döntéseinkre vonatkozóan.

 • Egyre inkább meghitt, családi kapcsolatunk lesz, rájövünk, hogy Isten valójában úgy szeretet mint saját gyermekeit, nem mint parancsteljesítő rabszolgákat.

Ezékiás 36,37-38 Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velük: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel. Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

Imádkozva lelki jólétre teszel szert

 • Az ima által, áldásokkal lesz tele az életed

 • Növekedsz lelkileg – ima nélkül ez lehetetlen!
 • Megbocsátás, vigasztalás, erő, frissesség, öröm, röviden krisztusi lelkület fogja jellemezni a természetedet
 • Meggyógyulnak a mély sebek, megújul a hitünk, a szolgálatkészségünk

 • Mindig nyugodtak leszünk, mert tudjuk, és érezzük, hogy Isten tenyerében hordoz minket. Jó helyen vagyunk!

Fel vagyunk szólítva imádkozásra

 • Nekünk, mint megtért, hívő és az Úr Jézus áldozata által újjászületett fiataloknak, feladatunk az imádkozás. Nem kedv, vagy hangulat kérdése.

Tesszalonikai 1. Levél 5,17. Szüntelen imádkozzatok.

 • Isten nincs rászorulva a mi imáinkra. Az is kegyelem, hogy egyáltalán szóba áll velünk, hiszen Ő annyira hatalmas, hogy még a serege sem mer hiányozni mikor szólítja őket.

Ésaiás könyve 40,26 Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.

 • Az imánkkal megdicsőítjük Istent. És örül, ha szeretem Őt. Vágyik a társaságomra. Fáj neki, ha tékozló fiúhoz hasonlóan, megkeményítjük szívünket, és nem állunk vele szóba.

János Evangéliuma 14,13b … hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

II. Mi akadályozza az imaéletet?

Sokszor, sajnos észrevétlenül elhalogatjuk az imádkozást, az Úrral való közösségápolást, és automatikusan helyet adunk a Sátánnak. Vagy más esetben, az imánk nem hagyja el a plafont. Miért van ez? Nos:

 • be nem vallott bűnök

Ézsaiás könyve 59,1-2 Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Péter 1. levele 3,12 Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.

Zsoltárok könyve 66,18 Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.

 • keményszívűség, meg nem bocsátás

Márk Evangéliuma 11,25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.

 • hamis motiváció

Jakab levele 4,3 Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

 • kételkedés

Jakab levele 1,6-8 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

 • hitetlenség

Zsidókhoz írt levél 11,6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

 • lustaság, kényelmesség

Jakab levele 4,2 Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

 • „keresztény szerénység”, felületesség. Sokszor azt mondjuk, hogy Isten tudja úgyis mire van szükségem, nekem nem kell kérnem.

 • Kimerültség, fáradtság

Máté Evangéliuma 26,40 Akkor méne a tanítványokhoz és alva találá őket, és monda Péternek: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?

 • más, külső tényezők, világias dolgok, amikért mind számot adunk (telefon, tévé, látogató, helyhiány stb.)

A Sátán próbál minket visszatartani az imától, próbál minket lefegyverezni. És mikor nem imádkozunk, akkor a Sátánnak járunk a kedvében.

De fontos tudni azt, hogy a Sátán fél az imádkozó emberektől. Mert az Ima szorosan Istenhez köt. Az imádkozó emberek által már sok kárt szenvedett a Sátán és sok területről vissza kellett vonulnia.

Ezért a Sátán mindent megpróbál, hogy imaéletünket kioltsa

 • gonosz gondolat

 • bizonytalanság

 • kétség, kételkedés

 • kárhoztató gondolatok

 • felületesség

 • „nincs időm”

Ellene kell állni az ördögnek:

Máté Evangéliuma 26,41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.

Péter 1. levele 5,7-9 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

III. Mi segíti az imaéletet?

A Szentlélek segítsége nélkülözhető és döntő

Zakariás könyve 12,10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után.

Apostolok cselekedetei 1,8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Rómaiakhoz írt levél 8,26-27 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Jakab levele 1,5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Efézusi levél 6,18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

IV. Mi a mi tennivalónk? Hogy imádkozzunk úgy, hogy kedves legyen Isten előtt?

Az Úr Jézus kell legyen ebben a szempontból is a legnagyobb példaképünk. Rengetegszer írja az Ige, hogy imádkozott. Sokszor hangosan, de nagyon sokszor csöndes ima által beszélt az Atyával. Korán tette, hajnalban, vagy sötétben, mikor senki sem zavarta, a nap első perceiben. Ez volt számára a legfontosabb. Nem számított, hogy egész nap gyógyította az embereket, és tanított nekik.

Jézus szüntelen kapcsolatban volt az Atyával, és minden fontos dolgot az Atyával megbeszélve, az Atyával egyetértésben tett az emberek között, az emberek érdekében – tehát nekünk is ugyanezt kell tennünk

Mély alázattal, tisztelettel imádkozott. Sírt, bánkódott Jeruzsálemen, ugyanakkor erőt kért, végrehajtani a küldetését, de sokszor örömét is kifejezte imájában, hálákat adva. Benne nem volt bűn, ezek mellett mi bűnbánatot is kell tartsunk. Tanítványaiért is imádkozott. Nekünk is nagy felelősségünk testvéreinkért, ismerőseinkért imádkozni!

Ha Ő, mint Isten egyszülött fia, fontosnak látta, hogy imádkozzon Istenhez, hát akkor mi? Hogy ne tennénk?

Márk Evangéliuma 1,35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.

Márk Evangéliuma 6,46 Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.

Lukács Evangéliuma 4,42 A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlök.

Lukács Evangéliuma 3,21 Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,

Lukács Evangéliuma 5,15-16 A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle; és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék.

Lukács Evangéliuma 6,12-13 És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze:

Lukács Evangéliuma 9,18 És lőn, mikor ő magában imádkozék, vele valának a tanítványok

Lukács Evangéliuma 9,28 És lőn e beszédek után mintegy nyolczadnappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni.

Lukács Evangéliuma 10,21 Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.

János Evangéliuma 17,11 És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

A mi imánk legyen

 • Igazi, bensőséges találkozás Istennel, nem képmutatás, vagy formaiság

Máté Evangéliuma 6,5-6 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.  Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

 • Egyszerű és közvetlen megnyílás Isten felé. A szószaporítás, bőbeszéd fölösleges

Máté Evangéliuma 6,7-8 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

 • A közös imának különleges értéke és ereje van.

Máté Evangéliuma 18,19-20 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

 • Mindent igazi hittel, Isten iránti maradéktalan bizalommal kell kérni

Máté Evangéliuma 21,21-22 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meg lészen;  És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Máté Evangéliuma 7,7-12 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

Zsidókhoz írt levél 4,16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

 • alázatos szívvel

Rómabeliekhez írt levél 8,26 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Jakab levele 4,6 De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.

Lukács Evangéliuma 11,1 És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

 • hittel

Jakab levele 1,6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

Zsidókhoz írt levél 11,6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

Máté Evangéliuma 21,22 És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Márk Evangéliuma 11,24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

 • őszinte szándékkal

Máté Evangéliuma 15,8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.

 • tiszta lelkiismerettel

János 1. levele 3,21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

 • a Szentlélek vezetésével

Efézusi levél 6,18a Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által

Korintusi 1. levél 12,3b és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

Római levél 8,15 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

 • Jézus nevében – nem a magunk erejére és érdemei alapján fordulunk Istenhez

János Evangéliuma 14,13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

János Evangéliuma 16,23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

 • az Atya akaratában

Máté Evangéliuma 26,42 Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.

 • odaadóan, kitartóan – nem hangulat vagy kedv szerint

Lukács Evangéliuma 18,1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;

 • Isten Igéjére hivatkozva, mert Isten betartja ígéreteit, ha megfelelünk a feltételeinek

Mózes 2. könyve 32,13 Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké.

Megosztás

Comments are closed