Az imádság ereje

ApCsel 12,1-17

Az imádság témája nagyon ismert minden keresztyén előtt, mégis ez az a gyakorlat amely a legkönnyebben van mellőzve, elfelejtve.

Gondolkoztál azon: Miért? 

Mondhatnánk azt is hogy az imaórák a legkevésbé kedvelt alkalmak egyes gyülekezetekben.

Gondolkoztál azon: Miért?

Az is megfigyelhető hogy amikor valaki megtér, minden buzdítást az imára nagyon komolyan vesz, majd ahogy telik az idő kezdi elhanyagolni az imát.

Miért történnek ezek? Miért nem ugrunk akkor amikor kérve vagyunk imádkozni, miért nincs fő helyen az imádkozás életünkben, gyülekezetünkben?

És mint egy zárójelben, megkérdezem azt is ha gondolkoztál azon, miért vannak gyülekezetek ahol lüktet az élet, míg máshol tetszhalott, vagy lágymeleg állapot van? Mintha nem lenne élet, nincs buzgóság, nincs munkavágy, minden vonszolva megy, nincsenek megtérések?

Foglalkoztattak ezek a kérdések, és úgy hiszem a válasz egy részét megtaláltam.

Szeretnék ma néhány olyan dolgot leírni, ami megerősítsen bennünket az imádkozás területén.

A gyenge hívő életnek különböző okai vannak, egyik okát Isten így állapítja meg:

Hós 4:6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.

Sokszor ez egyik ok, hogy nem ismerjük Istent, nem ismerjük az Ő bánásmódját az emberrel, és nem ismerjük önmagunkat sem, és nem ismerjük azt sem amivel bennünket bízott meg.

Egy nagyon érdekes igeszakasz van előttünk, Péter apostol fogsága és szabadulása.

Nemcsak nekünk vannak kísértéseink az imádkozás területén, az első gyülekezetben is voltak hasonló problémák, emlékezzünk arra, mikor úgy imádkoztak, hogy megmozdult a hely, itt is buzgón imádkoznak

Csel 12:5 Pétert tehát börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.

majd mikor meghallgatásról van szó, a hitüket látjuk:

Csel 12:12-17 Miután ezt megértette, elment János (akit Márknak is neveznek) anyjának, Máriának a házához, ahol sokan összegyűltek és imádkoztak. Amikor Péter zörgetett a bejárati kapunál, egy Rodé nevű szolgálóleány ment oda, hogy hallgatózzék. Ahogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig azt mondták neki, hogy elment az esze. Ő azonban csak erősítgette, hogy úgy van. Azok pedig azt mondták, hogy az ő angyala az. Péter pedig tovább zörgetett. Amikor végül kaput nyitottak, és meglátták, elálmélkodtak.

Mi is hasonlóak vagyunk hozzájuk, nem tudjuk elhinni, hogy az amiért imádkoztunk megtörténik.

Sőt azt gondoljuk, mi praktikusabb emberek vagyunk, miért töltsük az imádkozással az időt, ha úgy látjuk néha nem történik semmi?

Az imádkozásra sok buzdítás van, az Úr Jézus tanít, buzdít a kérésre, ezt teszik az apostolok is. Mégis olyan gyenge az ima életünk.

Idézek néhány igehelyet:

Mt 7:7-8 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Mt 21:22 És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Mrk 11:24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

Jn 14:13-14 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Jn 16:24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Tudjuk a parancsot, érezzük a szükséget, imádkozni kell, és mégis miért nem imádkozik a hívő ember? Miért tudjuk olyan könnyen elhanyagolni?

Egyesek szerint az ima a lélek lélegzet vétele, mégis sokan lélegzés nélkül próbálnak megélni.

Legyünk őszinték most önmagunkkal szembe.

Azt nem merjük kimondani hogy nem hiszünk a meghallgatásban, mert Isten megígérte, de nem alkalmazzuk az imát, ami mégis a hitetlenségről tesz bizonyságot.

Mi a hitetlenségünknek az oka?

 • Sokszor imádkozunk, és semmi látható nem történik, olyan amit mi várunk, és idővel már nem is hisszük hogy van értelme.

 • Talán nagy bizonytalanság van bennünk kéréseinkkel kapcsolatosan. Vagy éppen Isten akaratával kapcsolatosan?

 • Vagy nem értettük meg az imádkozás lényegét, miért is adta Isten ezt a lehetőséget gyermekeinek?

Azért biztos nem adta, hogy csak lefoglaljon bennünket, azért sem hogy elámítson, hamis nyugalmat kapjunk, közben semmi sem történik.

Az imádság nem az önszuggesztiónak eszköze sem, ahogy egyesek gondolják.

Vizsgáljunk meg egy igeverset amivel sokan nyugtatják magukat, meg másokat is, akkor mikor imájukra nem történik semmi, és ez okot is ad, hogy meglankadjanak az imában:

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

Hogyan értelmezzük ezt az Igeverset?

Ennek az igeversnek 3 értelmezése is lehet, nézzük meg érvényességüket:

 1. ha kéréseink Isten akarata szerintiek Ő meghallgat, következik, ha nem akarata szerintiek akkor nem hallgat meg, ha nem hallgat meg, vagyis nem történik az amit várunk, igazoljuk magunkat, nem volt Isten akarata szerinti a kérésünk,

 2. kérünk valamit, Ő pedig akarata szerint hallgat meg minket, …tehát meghallgat, de akarata szerint teljesíti kérésünk,

 3. kérünk valamit az Ő akarata szerint, vagyis ígéretére alapozva, Jézus nevében és Ő meghallgat minket.

Mind a 3 válasz nem lehet helyes, melyik a helytelen válasz?

nézzük meg a következő két igeverset is:

1Ján 5:14 És ez az a bizodalom, a mellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket:

1Ján 5:15 És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, a melyeket kértünk ő tőle.

Ha az első választ tartjuk helyesnek, akkor a két igevers között ellentét van.

Valamit akarata szerint kérünk – vagy akármit kérünk ;s meghallgat minket.

És ellentét van más igeversekkel is, pl.

Jn 14,13-14 Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt.

vagy

Jn 16,24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Viszont ha elfogadjuk a 2. és a 3. választ összhang van az igeversek között.

Hisszük mi hogy, Isten meghallgatja kéréseinket? Akármit kérünk?

Hisszük azt hogy Isten megváltoztatja tervét, előbbi akaratát, azért mert mi imádkozunk, kérünk valamit?

Vagy úgy gondoljuk, Istennek megvan a terve, és ott nincs változás, minden terve szerint történik, mintha nem is Istenben, hanem a “sorsban” hinnénk,

Tehát: Mit hiszünk?

 • ha imádkozunk, kérünk valamit ami az Ő akarata szerint van meghallgat, ha nincs akarata szerint nem hallgat meg, így is úgy is az történik amit Isten akar, és akkor miért imádkozzunk? Csak azért hogy legyen elfoglaltságunk?

 • Vagy hiszük azt, hogy ígérete szerint meghallgat, megvannak kéréseink nála, akarata szerint hallgat meg a javunkra, a megfelelő időben? Bizodalmunk van benne?

Egy egyszerű példa érthetőbbé teszi előttünk: a gyermek kér szüleitől egy rollert, de szülei egy biciklit vesznek neki. Nem volt meghallgatva a kérés? Meg volt hallgatva, a szülők akarata szerint, a gyermek javára, még többet kapott mint remélt.

Hogy van hát? Isten minden kérésünket meghallgatja? Még akkor is ha eredetileg Ő mást akart? Vagy Ő másképp tervezte? Közbe léphetünk mi az Ő tervébe? Isten enged nékünk beleszólást terveibe?

A teljes Irás szerint: Isten meghallgatja imáinkat!

Igaz, meghallgat akarata szerint, a jobbat adja nekünk, Ő jobban tudja kéréseinket, vágyainkat, és nekünk megvan a bizodalmunk benne, hogy kéréseink megvannak nála és az alkalmas időben megadja azokat, úgy ahogy az a javunkra lesz.

Egy igehely ahol bátorítást találunk arra hogy van értelme imádkozni:

1Kor 3:9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok.

Isten bennünket, gyermekeit, benne hívőket, munkatársainak választott. Nem jelenti azt hogy minden úgy fog történni ahogy mi akarjuk, Isten dönti el, és Ő jobban tudja mi kell történjen de adott nékünk is beleszólást a világ eseményekbe,

 • lesznek események amelyek megtörténnek mert mi imádkozunk,

 • lesznek más események amelyek nem történnek meg, mert bennünket nem érdekel, mi közömbösek vagyunk.

Példákat szeretnék idézni, amelyek igazolják ezt, hogy beleszólhatunk Isten tervébe,

 1. Már a teremtéskor, Isten az embert munkatársának választotta, az ember lett megbízva hogy nevet adjon az állatoknak.

1Móz 2:19-20 És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet ada az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak;

 1. Ábrahám közbenjárása Szodoma és Gomora esetében, Isten terve a városok megsemmisítése volt. Az alku után Isten kész változtatni tervén. Az alku nem teljesült, nem volt 10 igaz sem hogy megkegyelmezzen a városoknak, ezért Isten csak az igazakat menti meg, és még ekkor is Lót kérésére Isten megkegyelmezett egy kis városkának, Coárnak.

 2. Jób imájára is szükség volt,

Jób 42:8 Jób pedig, az én szolgám, imádkozzék ti érettetek; mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjem veletek, mivelhogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób.

Jób 42:10 Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, a mije volt.

 1. Mózes kétszer is közbenjár a népért,

2Móz 32:9-10 Monda ismét az Úr Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. Azért hagyj békét nékem, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és töröljem el őket: Téged azonban nagy néppé teszlek.

Mit tett Mózes? Imádkozott, közbenjárt a népért, az eredmény? Isten megváltoztatta tervét, megállította a csapást, másodjára is hasonlóan, de megbünteti a hitetleneket,

 1. Ezékiás imája, és élete meghosszabbítása,

2Kir 20:1-6 Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzá menvén Ézsaiás próféta, az Ámós fia, monda néki: Azt mondja az Úr: Rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arczczal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván: Óh Uram, emlékezzél meg róla, hogy te előtted hűséggel és tökéletes szívvel jártam, és hogy azt cselekedtem, a mi jó volt a te szemeid előtt. És sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ézsaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéde lőn ő hozzá, mondván: Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, az népem fejedelmének: Azt mondja az Úr, Dávidnak, a te atyádnak Istene: Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könnyhullatásidat, íme én meggyógyítlak téged, harmadnapra felmégy az Úr házába; És a te idődet tizenöt esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged és e várost Assiria királyának kezéből, és megoltalmazom e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért.

 1. Illés imája, 3 és fél évi szárazság,

Jak 5:17 Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig:

Tehát Isten:

 • beleszólást adott az embernek a teremtés munkájába,

 • lehetett vele alkudni, kész volt megkegyelmezni a bűnös városoknak, az igaz emberekért,

 • Jób imájára is szükség volt, hogy barátai bocsánatot nyerjenek,

 • Mózes imájára 2-szer is megkegyelmez a népnek,

 • Ezékiásnak meghosszabbítja életét,

 • Illés imájára nem volt eső,

A következtetés: Isten beleszólást adott az embernek a világ eseményekbe, az emberek életébe, egészség, halál, bűnbocsánat, kérdésébe, hiszed-é ezt?

1Kor 3:9 Mert Isten munkatársai vagyunk.

Felfogjuk milyen nagy kiváltságban van részünk? És milyen nagy felelősség ez?

 • Beleszólhatunk: életünk formálásában, szeretteink életének alakulásába, beleszólhatunk, közbenjárhatunk értük, (az igaz, hogy Isten tiszteletben tartja a szabad akaratot, de ki lesz az aki nem mondja majd ott: “ha tudtam volna megtértem volna”. És Isten tud különös módon szólni, egy újabb esélyt adni a felismerésre, a megtérésre), az én vagy a te közbenjárásodra.

 • Események történnek meg, mert mi imádkozunk,

 • Események, katasztrófák nem történnek meg mert mi imádkozunk,

 • Gyülekezetünkben elkezd az élet lüktetni, emberek térnek meg, mert mi imádkozunk, és hittel dolgozunk,

 • vagy gyülekezetünk fogy, lágymeleg lesz, mert mi nem imádkozunk,

Még egyszer: tudatában vagy milyen nagy lehetőséged van?

 • Imádkozhatsz és Isten meghallgat, igaz akarata szerint hallgat meg, a te javadra,

de megvan nála kérésed, figyelembe veszi azt,

 • az események folyását kész övéiért megváltoztatni, csak azért mert munkatársainak választott bennünket, mert gyermekei vagyunk!

És ezek után, tudsz nem imádkozni?

Isten maga csodálkozik hogy nincs közbenjáró…

Ézs 59:16 Amikor látta, hogy nincsen senki, álmélkodott, hogy nincs, aki közbenjáró lenne,

Hogyan élsz az imával?

És ha nem imádkozol: Miért nem?

A szentek imádságai, ami által komolyan veszik Istent, élnek a lehetőséggel, még a mennyben is ott lesznek:

Jel 5:8 és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt, mindegyiknél hárfa és füstölőszerrel teli aranycsésze volt, amelyek a szentek imádságai.

 • A te imáid is ott lesznek?

 • Vagy mardos majd a lelkiismeret, ha együtt dolgoztál volna Istennel, mások is üdvösséget nyertek volna,

 • mások meggyógyultak volna, lehet éppen te is, másképp alakult volna az életük, más lett volna a gyermekeid élete, és a te életed is?

 • Más lenne a gyülekezeted élete, erőteljesebbek lennének a szolgálatok, ha imában kérnéd Istent, és hittel tennéd is amit kell, (íme a felelet a különbségekre a gyülekezetek között).

Mond hiszel Isten szavának, ígéreteinek?

Imádkozni fogsz?

Megosztás

Karácsony – Isten szeretetének ünneplése!

SZERETET – nagy szó ez, mégis jóval több egy puszta szónál! A szeretet megolvasztja a jégszíveket, s megtöri a kőtömböket. A szeretet óv, motívál, és kötelez. Hívlak most, hogy kövessük együtt végig a János evangélimában, milyen nagyszerű és bátorító dolgokat mond Jézus a szeretetről.

 • Az Atya úgy szeret minket, ahogyan Egyszülött Fiát szereti: „…úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél ” – mondja Jézus mennyei Atyjának követőiről (Jn 17:23). Kapaszkodj ebbe az erős állításba, s ne felejtsd el, Isten ugyanazzal az intenzítással szereti gyermekeit, mint a Fiát, Jézust.

 • Az Atya különlegesen szeret, mert én is szeretem a Fiát: „…aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám…” (Jn 14:21,23) Ez a szeretet abban különleges, hogy személyes. A Jn 3,16 (Mert úgy szerette Isten e világot …) Isten általános szeretetéről beszél, itt azonban egy kapcsolati szeretetről, hisz Jézus kijelenti magát annak akivel szeret-kapcsolatban van, és az Atyával együtt szállást készítenek maguknak abban a szívben, amely őket szereti. Ne felejtsd el, mihelyt elfogadtad Jézust és követed, az Atya különleges szeretete megnyugszik rajtad.

 • Azok, akiket a Fiú szeret, úgy mutatják meg viszontszeretetüket, hogy engedelmeskednek neki: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.” – állítja Jézus (Jn 14:15). A kapcsolat nemcsak érzelmekből és szavakból áll, mégha ünnepélyesek is, hanem tettekből, s konkrét megnyilvánulásokból. Amikor Jézus engedelmességet kér tőlünk, akkor ez nem kényszeredett parancsteljesítést jelent, hanem szeretet-megnyilvánulásokat. Az engedelmességet csak a szeretet motiválja hatékonyan.

 • Bár igaz, hogy meg kell maradnunk Isten szeretetében, mégis meg kell azt osztanunk másokkal: „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” – kéri Jézus (Jn 15:12). Mert az isteni szeretet osztódó szeretet. Mindig csak ad és ajándékoz, mert akkor örül, ha tovább adják. Tegyünk így ezen az ünnepen. Szeressük egymást!

Megosztás

Keresztyén vagy?

Lehet megdöbbent ez a kérdés, hogyan is kérdezhet valaki ilyet tőled, hisz te, egy keresztyén társadalomnak vagy a tagja, és sorolhatod tovább az érveket.

De kik is a keresztyének?

A Biblia azt mondja, először Antiókhiában nevezték Krisztus követőit keresztyéneknek, eredeti szóval “krisztianosz” aminek jelentése “krisztusi”, ami meg is magyarázza mit jelent keresztyénnek lenni, Krisztusi minta szerint élni.

Milyen messze áll a mai keresztyén társadalom ettől a mintától, de nem is ez a lényeges kérdés az egyes ember számára, hanem az, hogy hol áll ő ehhez a mintához viszonyítva!

Egy napon mindenki személyesen fog Isten ítélő széke előtt állni, akkor nem a keresztyén világért fog felelni, hanem személyes életéért, saját tetteiért, és nem takarózhat a keresztyénnek nevezett világ szokásaival, erkölcsével.

Mit jelent tehát krisztusinak lenni, vagyis igazi keresztyénnek lenni?

A Biblia pontos útmutatást ad ezen a téren.

Röviden válaszolva: az a keresztyén aki Istenben hisz!

Mégis, a Biblia azt is mondja, hogy az ördögök is hisznek, de nem keresztyének!

Miért? Mert a valódi, igaz hitnek van tárgya, vannak megnyilvánulásai, és vannak következményei.

Mi az ami a keresztyén ember hitét megkülönbözteti minden más hittől? vagy:

Mit hisz a keresztyén ember?

Azt amit Isten a Bibliában mond a mindenkor emberének, vagyis:

1. Minden ember bűnös, örökölte a bűnt, Ádámban ott volt, és vétkezett, lázadt Isten ellen, az ördög oldalára állt, inkább a kígyóra, az ördögre hallgatott, neki hitt, nem Istennek.

Ennél fogva szolgája, sőt rabja, lett a bűnnek, így folytonosan tette is azt. Nincs egy földi ember sem, aki ne vétkezett volna.

2. A keresztyén ember hiszi amit Isten mondott a bűn következményéről, hogy a bűnnek zsoldja, fizetsége a halál, az örök elválasztás Istentől, az örök gyötrődés helyén. A Bibliában Isten világosan beszél arról, hogy a halál nem megszűnés, nem megsemmisülés, ahogy sokan szeretnék!

3. De a keresztyén ember hiszi azt is, hogy Isten kegyelmi ajándéka a bűnös számára, a bűneinek bocsánata, az örök élet, Isten dicső jelenlétében.

Ez Istennek nagyon sokba került, mivel igazságos, a bűnt nem nézhette el, meg kellett büntesse, de csak olyan valaki vehette magára az ember bűnét, aki maga nem volt bűnös, nem kellett a saját bűneiért fizessen. Csak így fizethetett a más bűnéért.

Ez a valaki Jézus Krisztus volt, Isten Fia.

4. A Bibliában Isten arról is világosan beszél, hogy ez nem automatikusan minden emberé, hogy minden ember fel van mentve a bűn következményétől, hanem arról beszél, hogy minden ember aki részesülni akar ebben az ajándékban, személyesen, tudatosan, el kell fogadja azt, személyesen kell nyilatkozzon erről.

Ha valaki visszautasítja, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyja ezt a felkínált kegyelmet, az Isten örök ítélete alatt marad, és viseli a bűn következményét.

Döntésed, hogy hiszel Istennek, elfogadod kegyelmi ajándékát, vagy egyszerűen nem érdekel, – nyilvános -, életed minden mozzanata erről beszél!

Isten azt mondja, ha szívedben hiszel, és száddal megvallod, örök életed van.

Ha igazi keresztyén akarsz lenni, hinned kell Isten beszédének, amit a Bibliában kijelent!

Ha valaki hiszen Istennek, bánja és beismeri bűnösségét, elfogadja Isten ajánlatát, nem marad ugyanaz az ember továbbra is.

Isten válaszol erre a hitre, új emberré teszi, új természetet ad neki, már nem kívánja a bűnt, és keresi azt hogy Isten akarata szerint éljen. Ez a folyamat a megtérés és újjászületés, így lesz valaki igazi keresztyén, vagyis krisztusi.

Aki nem ment át ezen a folyamaton, az nem keresztyén! Olyan ez mint akit Szabónak hívnak, ez a neve, de fogalma se nincs a szabósághoz.

Milyen keresztyén vagy? Csak a neved az, vagy valóban “krisztusi” vagy?

Ha igazi keresztyén akarsz lenni, határozd el ezt komolyan, vállalj minden következményt, mond el ezt imában Istennek, olvasd a Bibliát, fogadd hittel azt amit Isten mond, engedd hogy életedet változtassa meg. Keress egy olyan lelki közösséget, ahol Isten tiszta igéjét, beszédét, hirdetik és élik, ez segíteni fog, hogy hitedet a Bibliára építsd, megéld azt. Ha valamit nem értesz meg, bátran kérheted más igazi keresztyének segítségét is.

Soha, senkit nem láttam, aki megbánta volna ezt a döntést, de olyanokkal találkoztam, akik bánták azt hogy nem előbb tették meg ezt a lépést.

Gondolkozz ezen és válaszolj Isten kegyelmi ajánlatára!

Légy igazán keresztyén!

Megosztás

Kérdezd meg magad!

Szellemi értékelés
Hogyan értékelnéd az Úrral való járásod (kapcsolatod) lelki hőmérőjét?
Forró ___, langyos ___, hideg ___,

Mi jellemezi leginkább az Úrral töltött idődet?

sietek / minőségi időt szánok rá

lapos / üdítő

bűnvallást teszek / nem gyakorlom

megújul, felszabadul a lelkem / megterhelődve maradok.

Önvizsgálat
A következő kérdések 3 csoportba vannak osztályozva. Minden “igen” válasz egy bűnre mutat, amit meg kell vallanod, hogy megtisztulhass. Kérdezd meg az Urat, várj a feleletére. Ha a kérdés kapcsán békességed van lépj tovább a következőre. Ha viszont nincs, akkor állj az Úr elé és kérd a vezetését.
Kapcsolatok:

– Van-e harag benned valaki ellen?
– Tudsz-e valakit, akinek nem bocsátottál meg?
– Van-e olyan kapcsolatod, amit helyre kellene hoznod?

Titokban örülsz-e egyik testvéred tévedésének?

Bosszankodsz-e egyik testvéred sikerén, előrehaladásán?

Szoktál-e civakodni, vagy hangosan veszekedni?

Másokra panaszkodni, másokban hibát keresni szoktál-e?

Titkolt haragot hordozol-e?

Vannak-e dühkitöréseid?
Durva, gúnyos és szívtelen szoktál-e lenni?
Szoktál-e rágalmazni és pletykálni?

Egy jelen nem lévő személyről lekezelően beszélsz-e?

Kicsavarod-e az igazságot? Hazudsz-e?

Személyes élet

Van-e valami az életben, amihez az Úrnak nincs beleszólása?

Gondatlan vagy-e a testeddel? Úgy bánsz-e vele, mint a Szentlélek templomával?

Vétkes vagy-e a túlzásba vitt evéssel és ivással?

Vannak-e szokásaid, szenvedélyeid, melyek megfertőzik a tested?

Gondatlanul kezelted számláidat?
Enged-e, hogy tisztátalan szexuális gondolatok kalandozzanak az elmédben? Nézel-e erkölcstelen filmeket, internetoldalakat?

Öltözeted kihívó-e? Vágyod-e hogy magadra hívd kirívó viselkedéseddel, öltözeteddel a másik nem figyelmét?
Törekvésed-e, hogy a jakabi ige: “szeplőtelenül megőrizni magunkat a világtól” céljaid között szerepeljen?
Keresztyén szolgálat

Tudják-e ismerőseid, hogy keresztyén vagy?

Meglopod-e Istent az időddel, képességeiddel és pénzeddel?

Jellemez-e a hűség? Megtudnak-e bízni a gyülekezetben, vagy azon kívül is, hogy az “Úr munkáját” végezd? A feladataidat felelősségteljesen végzed?

Része vagy-e a vasárnapi istentiszteletnek testestől-lelkestől?

Hétköznap részt veszel-e legalább egy lelki tevékenységen?
Hangsúlyos-e nálad a napi ige- és imacsendesség
Törekszel-e arra, hogy legalább heti rendszerességgel családi áhítatokat tartsatok?
Lelki vezetőidet tiszteled-e? Imádkozol-e értük rendszeresen?

Gyakran keresel kifogásokat, hogy a gyülekezeti misszióból kivond magad?

Rendelkezel-e tanítható lélekkel? Vagy azt gondolod magadról, hogy mindent jobban tudsz másoknál? Nehéz neked intést elfogadnod? Azonnal támadó állást veszel fel?

Ha “csak” Istent érinti a bűn, akkor azonnal valld meg neki. Majd fogadd el bocsánatát, és megtisztulásod ajándékát. Azonban ha a dolog másokat is érint, akkor az előbb említettek mellett el kell rendezned az érintett személlyel is.
Ha őszinte a megvallás, teljes lesz a tisztulás is, és az Úr öröme beragyogja a szívet.

Megosztás

Az elveszett Recept

Szeretettel idézzük a 2Krónika 7 rész 14-et: ” … de megalázza magát népem amelyet az Én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az Én orcámat és megtérnek gonosz utaikról, Én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket és meggyógyítom országukat.”

Isten nélkül és betegen élünk a világban, és úgy tűnik hogy nem érdekel, nem fáj, ezért nem is keressük az Orvost a gyógyulás érdekében; pedig ez a betegség olyan mint a lepra, egy kezdeti fázisban le is lehet tagadni, el is lehet takarni, de idő múlásával lassan felemészti a testet. Egy beteg , először be kell ismerje hogy beteg, meg kell alázkodjon az Orvos előtt, mert Tőle várja a segítséget és kéri a leghatékonyabb kezelési módszert, hogy meggyógyuljon, de ugyanakkor döntést is hoz, hogy azokat a káros szokásokat elhagyja amelyek miatt beteg lett.

Itt van elrejtve a Megalázkodás, az Imádság és a Megtérés !!!

Sajnos ez sok esetben nem így történik, … és ISTEN nem hárítja el (13 v) a szárazságot, sem a sáskát, sem a dögvészt !!!

A gonosz szolga bőrébe bújva tudjuk az írásokat, ismerjük a receptet de mi hagyományokra vagy szájról-szájra terjedő gyógykezelésbe hiszünk, … vagy, … ahogy tanítják a keresztény Európa, Krisztus nélküli vezetői.

A keresztény Európa meggazdagodott, mindene megvan és gőgös is, nincs szüksége Istenre, Krisztusra, pedig “nevéről neveztetünk”, nem kell bűnbocsánat sem, mert nincs bűnünk, “nem látjuk mezítelenségünk”, már nem kell imádkozni mert “aki Isten elé járul annak hinnie kell hogy Ő létezik”, de mi kitagadjuk az életünkből, az iskoláinkból sőt még a gyülekezeteinkből is. Ezeknek okáért zártak be Németországban, eddig, kb. 35o evangélikus templomot, ezeknek okáért nyilatkozhatta a norvég Pünkösdi egyház hogy semmi kivetnivalót nem talál az állam tevékenységében, … de nálunk is van mit a helyére tenni.

Mennyire hisznek az Egyházba? -kérdezi a riporter az embereket …, már a kérdés megfogalmazása csalós.

Kiben is hiszünk ? Ki a mi hitünk alapja? … egy templom épület, a papság, a hagyományok …? vagy ISTEN?

… az Atya Isten, a Fiú Isten, a Szentlélek Isten !!! Ezután jön a várható válasz … kb.5o% már nem hisz, mert csalódott hiszen emberekben hitt és kevésbé Istenbe … és a többszöri csalódás beteggé tesz, … de van recept!

Te is ilyen csalódott ember vagy? Én ismerek Valakit Akiben biztos nem fogsz csalódni !

Betegséget hordozol testedben? Ajánlom az én orvosomat, … az Orvosok Orvosát !

Terheli lelkedet a bűn? JÉZUS KRISZTUS szabaddá tehet, … fordulj Hozzá hittel !

“Csak egyetlen út vezet Istenhez el

Hol az emberi szív , békére lel

Hogyha ezt az utat még nem ismered

Ez az út, az a régi kereszt ”

(az évek csak peregnek…ének)

Megosztás

Jókívánságok Új Évre

Kívánom, hogy tisztítsa meg Isten a múltadat; bűneidre ne emlékezzen; 
megszegett fogadásaidat fejedre átokként ne hozza, 
de legkisebb engedelmességedet is őrizze aranyoltárról felszálló jó illatként. 

Hited bátorságának jutalmát ne gyávaságod szerint szabja meg.
Isten ebben az évben is óránként erősítsen, 
késztessen téged a szüntelen imádkozásra, 
s ne engedjen reménytelenségbe hullani.

Formáljon téged Krisztushoz hasonlóbbá; 
ha megütnek, érezd megváltó Urad együttérzésének kézszorítását. 
Ha lenéznek, lásd fényleni győzelmi koronádat! 
Amikor mindenki elhagy, és sok ember között is egészen magadra maradsz, 
engedd, hogy Istened egészen birtokába vehessen, ami legfőbb vágya.

Ha családodon belül érnek sebek, ha kedves kezek fonják a tövist, 
gondolj arra, akit csókkal árultak el, és akit esküvel 
tagadott meg a leglelkesebb barát.
Az áruló csók hozóját nevezd barátodnak, 
aki pedig súlyos óráidban tagad meg, nézz arra szelíden, 
hogy sírva menjen el a nem hozzá illő tűz melegétől.

Ha halállal fenyegetnének, ragyogtasd szemükbe örömödet, mint István tette. 
Imádkozz Ábrahám hitével a családodban levő Lótokért, 
és eszközölj ki kegyelmet Jób barátainak.
Nagy szomorúság idején engedd, hogy Urad, Mestered adjon neked vidám szívet, 
s akkor majd megtudod, hogy az Ő szerelme jobb a bornál.

Ha pedig ismét vonzana „a tenger, a halak és a háló, a csónak és a szél borzolta víz", 
halld meg egészen közelről - fárasztó éjszakák után - 
csendes szavát: „Jobban szeretsz-e engem ezeknél?"
Ha pedig bárki szeretne téged megkímélni attól a szenvedéstől, 
amelyet Isten irántad való nagy bizalmában csak neked készített, 
ne restelld ismételni: „Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, 
mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint" (Mt 16,23).

Váltsa Isten valóra életedben e jókívánságokat 
és vigye végbe mindazt a jót, amit felőled elgondolt (5Móz 26,10-11)!

                                    Bunyan János 
Megosztás

Hangoltál?

írta Nagy József

Egyik vasárnap reggel amikor az Istentiszteletre igyekeztünk, úgy nézett ki az időből még futja, gondoltuk megállunk egy bolhapiac mellett és szétnézünk egy kicsit. El is határoztuk, hogy úgy teszünk.

Egy ilyen utunk kb. 1 óra és 15 percig tart. Mire odaértünk és már parkolót kerestünk, valahogy hiányzott már belőlem a határozottság, …elbizonytalanodtam és … tovább mentünk. Anikó meglepve kérdezte: – Hát nem állunk meg? Amire azt válaszoltam, hogy nincs most erre hangulatom, ezért nem állunk meg.  Valahogy nem tudtam összeegyeztetni azt a piaci hangulatot azzal, ahová megyünk – a gyülekezeti hangulattal.

Továbbugrott gondolatom és a hangulat szóról a hangolás fogalmára kapcsoltam át.

Lehet volt már olyan élményetek, hogy zenekar készülődését láthattátok. Igazán nem kellemes élmény, mikor a hangszereket egy adott közös hangra hangolják. Szoktak félreeső helyre is húzódni, mert ilyenkor nagyon tudják a zenészek egymást zavarni a mindenféle nyikorgó, szabálytalan disszonáns hangokkal.

Amikor még a gyermekek kicsik voltak, Isten a szívemre helyezte, hogy már szombat este hangoljunk, készüljünk a vasárnapra. Akkor már nem kapcsoltunk tévét, számítógépen játszani sem volt szabad. Már pontosan nem emlékszem minden részletre, de ezek eszembe jutottak.

Vasárnap reggel sem volt ilyesmi megengedve.

A bolhapiaccal kapcsolatban mindezek eszembe jutottak. Még ma is érzek lelkiismeret furdalást, ha eltérek ettől a házi szabályunktól. Mert átléptem én is többször… és megtapasztaltam, milyen az amikor, mint egy idegen „kéz”, nyúlt bele valami a lelkembe és furcsa, nem jó irányba tekerte a húrokat. Nem volt kellemes élmény. Hálás voltam az Úr Jézusnak, hogy annak idején felhívta erre a figyelmemet.

Mi is amikor Istentiszteletre készülünk, többé kevésbé hangolunk. Tudatosan, vagy nem tudatosan. Sokszor azért néznek úgy ki alkalmaink, főleg közös imaóráink, mert nincsen a lelkünk összehangolva. Sokszor még vasárnap reggel is, akkor kapcsoljuk ki a TV-t, rádiót amikor már zárjuk az ajtót és indulunk a gyülekezetbe. Csodálkozunk akkor hogy „nem szól az Ige”, hidegen hagy az ének, nem mozdul a lelkem.  Talán még kritizálni is merünk – közben nem vesszük észre, egészen más frekvenciákra hagytuk magunkat hangolni mint amik az Isten jelenlétében illenek.

Azt hiszem, hogy minden elvonulás a titkos kamrába a hangolás alkalma. Nem csak a közös Istentiszteletre kell hangolni, hanem minden napra. A családban is kellemes ha lelkünkből mennyei harmónia csendül ki, amikor belecsap valaki a húrjaiba. A munkahelyen is áldást hagy maga után a lelkünkből – szavak és tettek útján  kicsendülő kellemes dal.

Ezért ne felejtsünk el hangolni. Szerves része egy sikeres koncertnek. Nem látványos, másnak egyenesen kellemetlen is lehet, de nem maradhat el.

Tudjátok – el szoktuk árulni magunkat, hogy hangoltunk-e vagy sem. Hangunk, gesztusaink, arcunk kifejezése, a beszédünk, reagálásunk sebessége, stb. mind-mind arról árulkodik, hogy ki vagy mi hangolta aznap a lelkünket az életre. Az csak a baj, ha mi magunk már nem vesszük észre.  Ezért merjük hát megkérdezni egymást olykor, még ha talán humorosan is hat, hogy „hangoltál e barátom-testvérem” – vagy ki nyúlt bele húrjaidba?

Ennél már csak az rosszabb, ha a húr is elszakadt. Már hang sincsen.

De jó, hogy a nagy Karmesternek van tartaléka. Ha hozzá megyünk Jézus azonnal pótolja a szakadt húr(oka)t és fel is hangol és már egészen másképp érzem magam, de azok is másképp érzik magukat akik hallják a szólómat vagy csak éppen szólamomat.

Megosztás

Instant élet

írta Nagy József

Csak Istenben  nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem.

Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!

Fura világban élünk.
Ha nem állunk meg kicsit gondolkodni, akkor azzal az érzéssel élhetünk, hogy ilyen is volt ez mindig.
Felfigyeltem már régen, hogy sok termékre elkezdték ráírni, hogy „ÚJ”.
Új termék
Új összetétel
Új kiadás  (könyv, stb.)
Új íz, stb.
Elgondolkoztam. Mire jó ez?

Elkezdtek finoman, észrevétlenül nevelni minket!
Sokféle trükkökhöz folyamodnak a gyártók, kereskedők , hogy figyelj fel a termékre, próbáld ki, vedd meg.
A régi, a megszokott, – ha bevált is, nem jó már – itt van az ÚJ – ez jobb.
Aztán ez a folyamat felgyorsult – terjedt. Megnőtt a kínálat és ezzel a küzdelem a jó piacért is.

Felgyorsult az élet is. Kell a pénz a nagy kínálathoz és ez sokunkat igába hajtott.
Élettempónk lassan, de fokozatosan felgyorsult. Szinte észre sem vettük.
Lassú már a számítógép, az autó, a kávéfőző, stb. Sietünk az  úton, mindenütt feszegetjük a felső korlátokat.
Mivel egy jó reggel a megelőző estével kezdődik- én is ott kezdem.
– Elmarad az esti áhítat mert nem volt már rá idő,
Ha egyáltalán van még erőm kedvem, futtában vacsorázunk és ágyba esünk.
Reggel nehezen kelünk, elsietjük a csendességet (ha egyáltalán még tartunk) és már rohanunk is. Idegeskedünk az előttünk topogó idős nénike, a túl óvatos autós miatt.
Valahogy eltelik a munkaidőnk és már rohanunk is hazafelé.
Annyi lehetőség leselkedik manapság ránk, hogy egyszerűen nem győzünk velük élni …

Így bukkantak fel az életünkben az instant dolgok, termékek. Vesszük az instant levest, ételt, kávét, kakaót – sietve eszünk.
Már nincs időnk megadni a módját.

A szomorú, hogy mindez egyenesen befolyásolja lelki szellemi világunkat is.
Személyes és gyülekezeti hívő életünket is!
Észre sem vettük talán, de felgyorsultak imáink, becsukjuk szemünket és már dől is belőlünk a szó. Nincs időnk tudatosítani magunknak hogy az ÉG és a FÖLD URA előtt álltunk meg, a mindenható Isten előtt hajtottunk térdet ????
Az igét is futva olvassuk, felszínesen…
A gyülekezetben is szintén. Ha nem folyékonyan imádkozik valaki, akkor már feltűnik – mi van vele …? A  prédikáció is kötött, folyamatos kell legyen (látszik, hogy készült a tiszteletes).
Az éneklés is felgyorsult, sőt már mások énekelnek helyettünk, van „dicsőítő” szolgáltatás, mások, többnyire fiatalok énekelnek és mi meghallgatjuk. Ide is beszivárgott már a konzum magatartás. Jó kifogás a dicsőítés ellenzőivel szemben, hogy fiataljaink legalább nem mennek ki a világba, de hogy mit honosítanak meg a gyülekezeteinkben, az már más téma – és mennyire TÉMA kellene legyen.
Ha az énekek tempójára gondolok – dehogy van időnk elgondolkodni azon amit énekelünk – fizikai képtelenség …
Sietünk válaszolni, reagálni – mielőtt meggyőződtünk volna, hogy jól értettük a másikat …
Már van instant kocsma, van instant ágyunk, instant szövegünk, pillanatkép, instant, pillanatnyi siker, pillanatok alatt milliomosok lehetünk.

Miközben az instant dolgok áradatában élünk egyszerűen elfelejtünk várni, tűrni, nyugodtak maradni. Mintha valami folyamatosan üldözne …  Nem vesszük észre, hogy miközben rohanunk, stresszben élünk – lelassult vagy teljességgel le is bénult a szellemünk, lelki életünk, döntési képességünk, tele vagyunk rövid távú földi célokkal és nem látjuk a mennyeit, az igazi célt.
Itt az ideje megállni Isten előtt, lecsillapodni, elcsendesedni.

Ott, Isten jelenlétében kapunk igazi látást, valós képet magunkról, a helyzetünkről, ott látjuk meg a kiutat, a “hogyan tovább”-ot. Akinek nincs ilyen élménye az sajnos rövidlátó.

Keressük a régi ösvényt!

Megosztás

Mit mond a Biblia a horoszkópról

Először is mi a horoszkóp?

Ez egy olyan gyakorlat ami által az asztrológus az égitestek helyzetéből megjósolja az ember sorsát, jellemét, stb.

Már az ősrégi időben űzött mesterség volt. Isten népének megtiltotta még akkor amikor kivezette Egyiptomból, így olvassuk az  5Móz 18:10-ben

Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a , tűzön se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló;

 Itt a jegymagyarázó más fordítása: aki a csillagokból (csillagjegyekből) olvas, jövendöl, vagyis mai nyelvünkön a horoszkóp.

 Más idézet:

És 47,13 Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.

 Isten tiltása nagyon komoly volt, aki ilyen mesterségeket űzött, azt ki kellett irtani népe közül, halál büntetésben kellett részesüljön. Aki ilyet művelt mind utálatos volt az Úr előtt.

A helyzet ma sem változott, Isten nem változott.

Mi az Istenben hívő ember álláspontja a horoszkóppal szembe?

 • Nem művel ilyet,

 • Nem folyamodik azokhoz akik ilyet művelnek, vagyis nem veszi igénybe szolgálatukat,

 • Tehát nem olvassa el az újságokban, nem nézi meg a tévében, nem hallgatja meg a rádióban közölt jövendöléseket, még ha nem is hiszi azokat, akkor sem.

Miért?

 • Mert ezeket hallgatva akaratlanul is a gonosz szellemek hatalma alá kerül,

 • Akaratlanul is figyelembe veszi ezek jövendöléseit,

 • Isten előtt utálatossá válik, olyan ez mintha Isten levenné róla a kezét, a gonosz kezébe, igézetébe kerül.

Ha valamikor ilyet tettél: kérd bűnbánattal Isten bocsánatát, kérd a szabadítását a gonosz igézete alól a Jézus Krisztus áldozata érdemében, ha szükséges kérd lelkipásztorod vagy más lelki testvéred segítségét is.

Érvényes ez más hasonló okult dolgokkal kapcsolatosan is: mint például jóslás, varázslás, igézés, vagy javasasszonyok igézésből való feloldása esetén, hipnózis, stb. esetén is.

Megosztás

Az ima gyakorlata

írta Borzási András József

A hívő ember alapgyakorlatai

1. Az ima

I. Mi az Ima?

 • az imádság a lélek lélegzetvétele.

 • Közösség Istennel

 • Beszélgetés Istennel

 • Kezdeti “dadogás ” után egyre könnyebbé válik

 • egyike a leghatalmasabb erőknek a világon

 • az ima, fegyver a Sátán ellen

Zsoltárok könyve 62,9; Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek; öntsétek ki előtte szíveteket; Isten a mi menedékünk.

Zsoltárok könyve 118,5; Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr.

Zsoltárok könyve 145,18; Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, a ki hűséggel hívja őt.

Rómaiakhoz írt levél 12,12; A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;

Filippiekhez írt levél 4,6; Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Miért kell imádkozni?

 • Nem Istennek van szüksége az imánkra, hanem nekünk! Élő Isten-kapcsolat nélkül meghal a hited. Ima nélkül eltávolodsz Istentől. Az Istentől való elszakadás pedig bűn! Ebben az állapotban életed beteg lesz, végül “meghalsz”!

 • Ahogy a földnek napfényre van szüksége, úgy kell életünknek az ima. Isten tudja ezt, ezért Ő lép először. Felkínálja a barátságát. Igéjében felhív, meghív az imára a Vele való kapcsolatra.

Jelenések könyve 14,7 Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Zsoltárok könyve 105,1-5
Magasztaljátok az Urat, hívjátok segítségül az ő nevét, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! Énekeljetek néki, zengedezzetek néki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével; örvendezzen azoknak a szívük, a kik keresik az Urat. Kívánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, a melyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.
Márk Evangéliuma 13,33
Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.
Zsidókhoz írt levél 4,16
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
Júdás 1,20
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
Efézusi levél 6,18
Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

Az ima kegyelem és ajándék

 • Bármikor jöhetünk Isten elé imádsággal, Ő vár ránk, kezdeményez; de soha sem erőltet

 • Jöhetünk Istenhez mint Édesapánkhoz. Jézushoz mint legjobb barátunkhoz.

Imádkozva jobban megismerheted Istent

 • Minél többet töltesz imádkozással, annál jobban megismered Isten jellemét.
 • Minél többet imádkozol, annál nagyobb lesz a szereteted, mert Isten szeretet.

 • Jobban, világosabban megértjük Isten akaratát és tervét az életünkre, fontos döntéseinkre vonatkozóan.

 • Egyre inkább meghitt, családi kapcsolatunk lesz, rájövünk, hogy Isten valójában úgy szeretet mint saját gyermekeit, nem mint parancsteljesítő rabszolgákat.

Ezékiás 36,37-38 Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ő velük: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel. Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával; és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

Imádkozva lelki jólétre teszel szert

 • Az ima által, áldásokkal lesz tele az életed

 • Növekedsz lelkileg – ima nélkül ez lehetetlen!
 • Megbocsátás, vigasztalás, erő, frissesség, öröm, röviden krisztusi lelkület fogja jellemezni a természetedet
 • Meggyógyulnak a mély sebek, megújul a hitünk, a szolgálatkészségünk

 • Mindig nyugodtak leszünk, mert tudjuk, és érezzük, hogy Isten tenyerében hordoz minket. Jó helyen vagyunk!

Fel vagyunk szólítva imádkozásra

 • Nekünk, mint megtért, hívő és az Úr Jézus áldozata által újjászületett fiataloknak, feladatunk az imádkozás. Nem kedv, vagy hangulat kérdése.

Tesszalonikai 1. Levél 5,17. Szüntelen imádkozzatok.

 • Isten nincs rászorulva a mi imáinkra. Az is kegyelem, hogy egyáltalán szóba áll velünk, hiszen Ő annyira hatalmas, hogy még a serege sem mer hiányozni mikor szólítja őket.

Ésaiás könyve 40,26 Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen.

 • Az imánkkal megdicsőítjük Istent. És örül, ha szeretem Őt. Vágyik a társaságomra. Fáj neki, ha tékozló fiúhoz hasonlóan, megkeményítjük szívünket, és nem állunk vele szóba.

János Evangéliuma 14,13b … hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

II. Mi akadályozza az imaéletet?

Sokszor, sajnos észrevétlenül elhalogatjuk az imádkozást, az Úrral való közösségápolást, és automatikusan helyet adunk a Sátánnak. Vagy más esetben, az imánk nem hagyja el a plafont. Miért van ez? Nos:

 • be nem vallott bűnök

Ézsaiás könyve 59,1-2 Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Péter 1. levele 3,12 Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein; az Úr orczája pedig a gonoszt cselekvőkön.

Zsoltárok könyve 66,18 Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.

 • keményszívűség, meg nem bocsátás

Márk Evangéliuma 11,25 És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.

 • hamis motiváció

Jakab levele 4,3 Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

 • kételkedés

Jakab levele 1,6-8 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

 • hitetlenség

Zsidókhoz írt levél 11,6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

 • lustaság, kényelmesség

Jakab levele 4,2 Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

 • „keresztény szerénység”, felületesség. Sokszor azt mondjuk, hogy Isten tudja úgyis mire van szükségem, nekem nem kell kérnem.

 • Kimerültség, fáradtság

Máté Evangéliuma 26,40 Akkor méne a tanítványokhoz és alva találá őket, és monda Péternek: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?

 • más, külső tényezők, világias dolgok, amikért mind számot adunk (telefon, tévé, látogató, helyhiány stb.)

A Sátán próbál minket visszatartani az imától, próbál minket lefegyverezni. És mikor nem imádkozunk, akkor a Sátánnak járunk a kedvében.

De fontos tudni azt, hogy a Sátán fél az imádkozó emberektől. Mert az Ima szorosan Istenhez köt. Az imádkozó emberek által már sok kárt szenvedett a Sátán és sok területről vissza kellett vonulnia.

Ezért a Sátán mindent megpróbál, hogy imaéletünket kioltsa

 • gonosz gondolat

 • bizonytalanság

 • kétség, kételkedés

 • kárhoztató gondolatok

 • felületesség

 • „nincs időm”

Ellene kell állni az ördögnek:

Máté Evangéliuma 26,41 Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.

Péter 1. levele 5,7-9 Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen: A kinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

III. Mi segíti az imaéletet?

A Szentlélek segítsége nélkülözhető és döntő

Zakariás könyve 12,10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után.

Apostolok cselekedetei 1,8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Rómaiakhoz írt levél 8,26-27 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. A ki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

Jakab levele 1,5 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.

Efézusi levél 6,18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

IV. Mi a mi tennivalónk? Hogy imádkozzunk úgy, hogy kedves legyen Isten előtt?

Az Úr Jézus kell legyen ebben a szempontból is a legnagyobb példaképünk. Rengetegszer írja az Ige, hogy imádkozott. Sokszor hangosan, de nagyon sokszor csöndes ima által beszélt az Atyával. Korán tette, hajnalban, vagy sötétben, mikor senki sem zavarta, a nap első perceiben. Ez volt számára a legfontosabb. Nem számított, hogy egész nap gyógyította az embereket, és tanított nekik.

Jézus szüntelen kapcsolatban volt az Atyával, és minden fontos dolgot az Atyával megbeszélve, az Atyával egyetértésben tett az emberek között, az emberek érdekében – tehát nekünk is ugyanezt kell tennünk

Mély alázattal, tisztelettel imádkozott. Sírt, bánkódott Jeruzsálemen, ugyanakkor erőt kért, végrehajtani a küldetését, de sokszor örömét is kifejezte imájában, hálákat adva. Benne nem volt bűn, ezek mellett mi bűnbánatot is kell tartsunk. Tanítványaiért is imádkozott. Nekünk is nagy felelősségünk testvéreinkért, ismerőseinkért imádkozni!

Ha Ő, mint Isten egyszülött fia, fontosnak látta, hogy imádkozzon Istenhez, hát akkor mi? Hogy ne tennénk?

Márk Evangéliuma 1,35 Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.

Márk Evangéliuma 6,46 Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.

Lukács Evangéliuma 4,42 A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne; de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlök.

Lukács Evangéliuma 3,21 Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,

Lukács Evangéliuma 5,15-16 A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle; és nagy sokaság gyűle egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék.

Lukács Evangéliuma 6,12-13 És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el. És mikor megvirrada, előszólítá az ő tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettőt, a kiket apostoloknak is neveze:

Lukács Evangéliuma 9,18 És lőn, mikor ő magában imádkozék, vele valának a tanítványok

Lukács Evangéliuma 9,28 És lőn e beszédek után mintegy nyolczadnappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, és felméne a hegyre imádkozni.

Lukács Evangéliuma 10,21 Azon órában örvendeze Jézus lelkében, és monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.

János Evangéliuma 17,11 És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

A mi imánk legyen

 • Igazi, bensőséges találkozás Istennel, nem képmutatás, vagy formaiság

Máté Evangéliuma 6,5-6 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat.  Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

 • Egyszerű és közvetlen megnyílás Isten felé. A szószaporítás, bőbeszéd fölösleges

Máté Evangéliuma 6,7-8 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

 • A közös imának különleges értéke és ereje van.

Máté Evangéliuma 18,19-20 Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

 • Mindent igazi hittel, Isten iránti maradéktalan bizalommal kell kérni

Máté Evangéliuma 21,21-22 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, a mi e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meg lészen;  És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Máté Evangéliuma 7,7-12 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

Zsidókhoz írt levél 4,16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

 • alázatos szívvel

Rómabeliekhez írt levél 8,26 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Jakab levele 4,6 De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád.

Lukács Evangéliuma 11,1 És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

 • hittel

Jakab levele 1,6 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.

Zsidókhoz írt levél 11,6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.

Máté Evangéliuma 21,22 És a mit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

Márk Evangéliuma 11,24 Azért mondom néktek: A mit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.

 • őszinte szándékkal

Máté Evangéliuma 15,8 Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.

 • tiszta lelkiismerettel

János 1. levele 3,21 Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

 • a Szentlélek vezetésével

Efézusi levél 6,18a Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által

Korintusi 1. levél 12,3b és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.

Római levél 8,15 Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

 • Jézus nevében – nem a magunk erejére és érdemei alapján fordulunk Istenhez

János Evangéliuma 14,13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

János Evangéliuma 16,23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

 • az Atya akaratában

Máté Evangéliuma 26,42 Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.

 • odaadóan, kitartóan – nem hangulat vagy kedv szerint

Lukács Evangéliuma 18,1 Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;

 • Isten Igéjére hivatkozva, mert Isten betartja ígéreteit, ha megfelelünk a feltételeinek

Mózes 2. könyve 32,13 Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak adom, és örökségül bírják azt örökké.

Megosztás